جرم و مجازات قماربازی

علت اینکه قانون مجازات این عمل را جرم دانسته این است که علاوه بر جلوگیری از مبادلات مالی بدون فعالیت اقتصادی، اعتیاد آور بودن این پدیده و مقدمه ساز بودن ...