بازرسی تلفن همراه توسط مامورین فتا

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتبازرسی تلفن همراه توسط مامورین فتا
علی 2 هفته قبل

 آیا مامورین پلیس فتا می توانند تلفن همراه یا رایانه افراد را تفتیش و بازرسی کنند؟
 

1 پاسخ
رحمانی 2 هفته قبل

 مطابق ماده  ۳۶قانون جرایم رایانه ای تفتیش و بازرسی از تلفن های همراه یا رایانه ها فقط با دستور قضایی در مواردی که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد، در حضور صاحب مال به عمل می آید.

پاسخ شما