راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

بخشنامه دستمزد ۹۹

بخشنامه دستمزد ۹۹ (بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ 

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه­ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به “تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹″، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه­های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

۱. از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار – اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می­گردد.

همچنین از اول سال ۱۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا – موضوع ماده ۳۶ قانون کار- به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش می­ یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح­های طبقه­ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

۲. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره ۲ – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ – بر اساس مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت­ محوری و  بهره­ مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت­ مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳. بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت­ مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ­ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه ­بندی مشاغل می­ باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­ های “اداره کل روابط کار و جبران خدمت” خواهد بود.

۵. مقررات این مصوبه شامل حال دانش­ آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۹ به طور موقت در کارگاه­ها اشتغال می­ یابند نخواهد شد.

۶. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره­ وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می­ توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت­نامه­ های کارگاهی و پیمان­های دسته­ جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

۷. شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.

۸. پیشنهاد افزایش کمک­ هزینه مسکن سال ۱۳۹۹ با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

محمد شریعتمداری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

(بخشنامه شماره ۷۹۳۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹)

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۹ روزانه ۱۵ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۸) به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزدر شغل روزانه در سال ۱۳۹۹= ۳۰۳۳۸ + (15/1 * آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۸)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذر کمتر از ۶۱۱۸۰۹ ریال در روز شود، مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵ درصد اضافه شود از قبیل مزد، رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۳۹۸) و نظایر آنها.

تبصره ۳: هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه،ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل ۱۵ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۸)از ابتدای سال ۱۳۹۹ افزایش خواهد یافت.

ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه،مزایای حق پست،مزایای سختی کار،مزایای ماندگاری و غیره( برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشد) در سال ۱۳۹۹خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ  پایه سنوات در سال ۱۳۹۹

جدول مزد سنوات درگروه های بیست گانه در سال ۱۳۹۹ به به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۹/۱/۱ به بعد داری یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترقیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شعلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ و طبق جدول موضوع انی بند داده می شود،مشمول افزایش ۱۵ درصد نمی شود.

 جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست‌گانه- (ارقام ریال در روز)

گروهنرخ پایهگروهنرخ پایه
۱۵۸۳۳۳۱۱۶۰۳۳۳
۲۵۸۵۳۳۱۲۶۰۷۳۳
۳۵۸۷۳۳۱۳۶۱۱۳۳
۴۵۸۹۳۳۱۴۶۱۵۳۳
۵۵۹۱۳۳۱۵۶۱۹۳۳
۶۵۹۳۳۳۱۶۶۲۳۳۳
۷۵۹۵۳۳۱۷۶۲۷۳۳
۸۵۹۷۳۳۱۸۶۳۱۳۳
۹۵۹۹۳۳۱۹۶۳۵۳۳
۱۰۶۰۱۳۳۲۰۶۳۹۳۳

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ از ابتدای سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مسمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) انان در همان کارگاه گذشته باشد، اهم از این که حق سنوا یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده یا خیر،مشمول دریافت پایه(سنوات) خواهد بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افرایش مرد ناشی ار ارتقا

در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت گردد.

کوروش یزدان- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

(بخشنامه شماره ۷۹۴۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ معاونت روابط کار)

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار، بدین‌وسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مودر کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:

۱- نحوه اعمال ۱۵ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۳۹۹ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۸) در مورد کارگران کارمزدی اعم از موق یا دائم) به مأخذ ۱۵ درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۵ درصد افزایش یابد.

تبصره ۱: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی، تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این‌صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۵ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره ۲: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۶۱۱۸۰۹ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۶۱۱۸۰۹ ریال خواهد بود.

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۵ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۹ روزانه ۳۰۳۳۸ ریال دیگرنیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۹ روزانه ۳۰۳۳۸ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۶۱۱۸۰۹ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۶۱۱۸۰۹ ریال خواهد بود.

۳- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

کورش یزدانی- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.