حق‌الزحمه پذیرش درخواست صدور اجرائیه در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد

“بخشنامه “
در راستای اجرای بند (ب) اصلاحی ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۶ و فراز ۱_۴  از ماده یک شیوه نامه (پذیرش درخواست اجرای مفاد استاد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی ) به شماره  ۹۹/۹۵۲۴۰  مورخ ۹۹/۶/۲ ، حق الزحمه پذیرش صدور اجرائیه اسناد لازم الاجراء و سایر خدمات تبعی در دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل جهت اقدام اعلام می گردد.

حق الزحمه پذیرش درخواست صدور اجراییه           ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
حق الزحمه خدمات تبعی( درخواست های بعدی)      ۱۵۰/۰۰۰ ریال ( به ازای هر درخواست)

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
دفاتر خدمات الکتورنیک قضایی
شیفت کاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران