راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

رای دادگاه- عدم حضورهم زمان متعاملین در دفترخانه

موضوع رای در خصوص عدم حضور دفتریار و عدم حضورهم زمان متعاملین در دفترخانه

دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران

به نام خدا

به تاریخ ……. دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان … با حضور اعضاء تشکیل شد

و پرونده کلاسه … مربوط به آقای … سردفتر اسناد رسمی شماره … شهر … تحت نظر است . دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام

و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران

بموجب کیفرخواست شماره ۱۳۹۷به تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۷ جانشین دادستان انتظامی سردفتران ودفتریاران استان ….

تخلفات انتسابی به دفتریارعبارت است ازتنظیم سند برخلاف مقررات وعدم حضوردرمحل دفترخانه درساعت اداری به این توضیح که :

۱- اسناد قطعی منقول به شماره شناسه یکتای ۱۳۹۶۱۱۵۵۳۸۳۵۰۰۰۳۰۵ مورخ ۹۶/۶/۴ و ۱۳۹۶۱۱۵۵۳۸۳۵۰۰۳۱۶ مورخ ۹۶/۶/۵ و ۱۳۹۶۱۱۵۵۳۸۳۵۰۰۰۳۱۷ مورخ ۹۶/۶/۵ صرفا دارای امضا فروشنده است.

۲- عدم حضوردرمحل دفترخانه درساعت اداری

دفتریاربموجب لایحه ارسالی مدعی است که اخذ امضا از متعاملین وامضا اسناد توسط دفتریاربعد ازسردفترانجام می شود

ومسئولیت این امربرعهده سردفتراست درمورد بند۲ وعدم حضورنیزمدعی است گزازش بازرسی خلاف واقع است

زیرا وی دردفترحضورداشته وذیل صورتمجلس را امضاکرده است و موید ادعای خود تصویر صورتجلسه را ارسال کرده است.

دادگاه باتوجه به مسئولیت تام سردفترنسبت به کلیه اموردفترخانه مستندابه ماده ۲۳ قانون دفاتر ونظر به این که دفتریار در زمان بازرسی نیزحضورداشته و ذیل صورتمجلس را امضاکرده است،

بنابراین درهیچ یک ازموارد کیفرخواست تخلفی احرازنکرد وبه برائت وی اعلام نظرمی کند رای صادره باتوجه به ماده ۴۸ قانون دفاتراسنادرسمی قطعی است.

آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران

رای شماره ۳۴۳

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.