راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

شماره تلفن های ضروری و مهم هامبورگ

AADAC-Pannenhilfeامداد خودرو  ADAC
۰۱۸۰۲ ۲۲۲۲۲۲ALLERLEIRAUH e. V. / Beratung bei sexuellem Missbrauchمشاوره در مورد سو استفاده جنسی و عوارض ناشی از آن
۰۴۰ ۲۹۸۳۴۴۸۳Aids Hilfe Hamburg Beratung / Beratung/Info für Frauenراهنمایی مشاوره و اطلاعات برای بانوان
۰۴۰ ۱۹۴۱۱Alle Behörden in Hamburgاطلاعات همه ادارات در هامبورگ
۱۱۵Arbeitslosen-Telefonhilfeکمک تلفنی برای بیکاران
۰۸۰۰ ۱۱۱۰۴۴۴Ärztlicher Notfalldienst Hamburgخدمات اورژانس پزشکی هامبورگ
۰۴۰ ۲۲۸۰۲۲

CCaritasکاریتاس انجمن بهزیستی وابسته به کلیسا
۰۴۰ ۲۸۰۱۴۰۰

DDeutsche Bahn AGسیستم اطلاع رسانی قطار های آلمان
۰۱۸۰۵ ۹۹۶۶۳۳Deutscher Kinderschutzbundانجمن حمایت از کودکان 
۰۴۰ ۴۹۱۰۰۰۷Drogenberatung BAGSمشاوره معتادان
۰۴۰ ۴۲۸۳۲۳۱۹۰

EElternkreis Drogenabhängigerمشاوره برای والدین معتادان به مواد مخدر
۰۴۰ ۴۳۹۵۱۱۱Elterntelefonمشاوره های تربیتی برای والدین
۰۸۰۰ ۱۱۱۰۵۵۰

FFamilien-Planungs-Zentrumمرکز تنظیم خانواده برای دوران پسا و پیشا بارداری
۰۴۰ ۴۳۹۲۸۲۲Feuerwehrتش نشانی
۱۱۲Frauen und Mädchen e. V. Hotlinefür Opfer häuslicher Gewalt und Stalking (tägl. 10 – ۲۲ Uhr)خط ویژه تماس برای قربانیان خشونت خانگی و پیگیری (روزانه ۱۰ صبح – ۱۰ شب) مخصوص  زنان و دختران
۰۴۰ ۲۲۶۲۲۶۲۷Fundbüroاداره اشیای گم شده
۰۴۰ ۴۲۸۴۱۱۷۳۵

HHH Anwaltverein e. V.انجمن وکلا 
۰۴۰ ۳۴۲۰۶۸-۹HWW-Entstördienstسرویس خرابی سازمان آب هامبورگ
۰۴۰ ۷۸۱۹۵۱

KKinder- und Jugendnotdienstخدمات اضطراری کودک و جوانان
۰۴۰ ۴۲۸۱۵۳۲۰۰

MMieterschutz e. V.انجمن حمایت از حقوق مستاجرین
۰۴۰ ۶۹۰۷۴۷۳
۰۴۰ ۸۷۹۷۹۰

PPolizeiپلیس
۱۱۰

RRettungsdienstسرویس آمبولانس
۱۱۲

TTierärztlicher Notdienstخدمات اورژانس دامپزشکی
۰۴۰ ۴۳۴۳۷۹

VVattenfall-EntstördienstVattenfall سرویس  خرابی اداره برق 
۰۱۸۰ ۱۴۳۹۴۳۹Verbraucherzentrale مرکزحمایت از حقوق مصرف کنندگان
۰۴۰ ۲۴۸۳۲-۲۰۰

ZZahnärztlicher Notdienstخدمات اورژانس دندانپزشکی
۰۱۸۰۵ ۰۵۰۵۱۸Zentralruf der Autoversicherung مرکزرسیدگی به سوالات مرتبط با بیمه اتومبیل
۰۱۸۰ ۲۵۰۲۶

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.