راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد اجاره نامه ساختمان

قرارداد اجاره نامه ساختمان

الف) موجر / موجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………… متولد ………………. تلفن ……………….. به نشانی …………………………………………………….. وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره …………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………….. تهران مبادرت به امضاء این قرارداد اجاره نموده است .

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2232″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.