راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد تکریب

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « کارفرما»نامیده خواهد شد، و

شرکت ……… به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………..

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱-موضوع قرارداد : /قرارداد/

هرس دمبرگ نخیلات با دستگاه اره برقی به مقدار ………………. متر طول و به ازای هر متر ……………………… ریال در طرح توسعه باغات در اراضی مستعد با عنوان زیر پروژه تکریب نخیلات با کد …………………..

ماده۲- مبلغ کل قرارداد:

مبلغ قرارداد ……………………………………………………….  ریال می باشد که براساس قیمت توافق شده (ماده ۱)  با پیمانکار و با توجه به شرایط مندرج در این قرارداد محاسبه و پرداخت گردد.

ماده ۳-مدت قرارداد:

پیمانکار تعهد می نماید که کلیه کارها طبق نقشه و مشخصات پیوست حداکثر تا تاریخ …………………….. تحویل نماید.

ماده ۴ نحوه پرداخت براساس صورت وضعیت که به صورت ماهیانه تنظیم و به تأئید ناظر پروژه رسیده باشد با امضای مقام مجاز پرداخت خواهد شد.

ماده ۵-  ضمن عقد خارج لازم پیمانکار متعهد می گردد که در صورت تأخیر از موعد مقرر در ماده ۴ و نبود عذر موجه به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال در وجه جهادکشاورزی پرداخت نماید.

ماده ۶– سپرده حسن انجام کار:

معادل ۱۰% از مبلغ کل قرارداد از پیمانکار به عنوان حسن انجام کار از هر صورت وضعیت کسر و پس از تحویل کلیه کارها به جهادکشاورزی مبلغ مذکور به ایشان پرداخت خواهد شد. در پرداخت تمام مبلغ حسن انجام کار با کسر جریمه احتمالی و پرداخت بقیه آن و با مطالبه خسارت در صورتیکه مبلغ ابلاغی در ماده ۶ کافی نباشد رعایت خواهد شد. /قرارداد/

تبصره: در کلیه موارد مرجع تشخیص مدیریت باغبانی خواهد بود.

ماده ۷- کارفرما موافقت دارد که بنا بر تقاضای پیمانکار پیش پرداخت این قرارداد را براساس مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد طرحهای عمرانی پس از اخذ ضمانت های مربوطه پرداخت نماید.

ماده ۸- پیمانکار متعهد می گردد هر قسمت از کارهای انجام شده که به تشخیص جهادکشاورزی دارای نقص فنی یا مطابق نقشه ارائه شده ودستور کار ناظر پروژه نباشد اصلاح یا به هزینه خود تعمیر یا تکمیل نماید.

ماده ۹- تهیه مواد اولیه کلاً بعهده کارفرما می باشد.

تبصره: در صورتی که تهیه مواد اولیه بعهده کارفرما باشد اجناس فوق نزد پیمانکار امانت بوده وصرفاً باید برای مورد قرارداد به مصرف برسد در صورت تخلف پیمانکار مشمول موارد پیش بینی شده در قانون در خصوص دخل و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

تبصره ۱تهیه ابزار آلات جهت انجام کارهای فوق کلاً بعهده پیمانکار می باشد کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

تبصره۲تهیه غذای کارگران کلاً بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت (اسکان برعهده کارفرما)

ماده ۱۰-  مقرر گردید در صورت تخلف پیمانکار کارفرما مجاز است قرارداد را فسخ و نسبت به استیفای بشرح موارد مذکور در مواد ۵ ، ۶ و ۷ قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۱-  کارفرما مجاز است در مواقع ضروری ناظری را جهت بررسی کارهای انجام شده و تهیه گزارش اعزام نماید.

ماده ۱۲- پیمانکار بدون موافقت قبلی و کتبی کارفرما حق واگذاری یا انتقال عین یا منافع یا تعهدات خود را در این قرارداد کلاً یا جزئاً به دیگری نخواهد داشت در غیر این صورت کارفرما مجاز است قرارداد را یک طرفه فسخ و خسارت وارده احتمالی را  از پیمانکار مطالبه نماید.

ماده ۱۳- از مبلغ کل قرارداد کسورات قانونی کسر و پرداخت کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد.

ماده ۱۴-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده۱۵-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۱۶-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده۱۷-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده۱۸-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده۱۹-حل اختلاف /قرارداد/

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده۲۰-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                           ……………………

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.