راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد منشی گری

 قرارداد منشی گری

براساس …………………مورخ     /   /     ……………………… قرارداد ذیل فیمابین ………… به نمایندگی آقای دکتر……………………….. که در این قرارداد مقاطعه دهنده نامیده می شود و شرکت …………………………………………………………… بشماره ثبت …………………….مورخ ………………………… و دارای گواهی تعیین صلاحیت از سوی اداره کار بشماره ……………………………… مورخ ………………………………. بمدیریت آقای …………………………. بشماره شناسنامه ………….. متولد ………….. فرزند ………………….. به آدرس …………………………… تلفن …………………….. همراه ……………………………. که دراین قرارداد پیمانکار نامیده می شود بشرح ذیل منعقد و مفاد آن برای متعاقدین لازم الاتباع میباشد . ضمناَ محل انجام قرارداد درمی باشد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2395″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.