راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید

نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت

ماده نخست: مشخصات کارگاه

۱-     نوع صنعت یا فعالیت

۲-     انواع محصول

۳-     ظرفیت اسمی

۴-     نوع مالکیت

۵-     تعداد کل کارکنان

۶-     تعداد کارکنان مشمول قرارداد

۷-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان ………… ریال

۸-    جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ……………. ریال

۹-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ………… ریال

۱۰-  جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ……….. ریال

۹-  محل کارگاه

۱۰-  آدرس دفتر مرکزی

ماده دوم: این قرارداد بین شورای اسلامی کار / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران به اسامی : ۱-                   ۲-                    ۳-           و کارفرما / نمایندگان قانونی کار فرما به اسامی :۱-             ۲-                  ۳-               بر اساس آیین نامه مصوب مورخ ۱۱/ ۸/۷۰ و ضوابط و روش های اجرایی شماره ۲۴۷۳۸/ن مورخ ۲۷/۰۹/۷۰ اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مزد و بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر منعقد می گردد  :

ماده سوم: شرح قرارداد

۱-  مدت این قرارداد از تاریخ …………. لغایت ………. می باشد .

۲-  تولید مبنا در این قرارداد  با روش ……….. تعیین گردیده و رقم آن معادل ( با ذکر معیار سنجش ) نفر ساعت می باشد .

۳- درصد افزایش تولید بر اساس مازاد بر تولید مبنای کارگاه در هر دوره تناوب که ……… ماهه می باشد طبق فرمول بند (۵) ضوابط و روش های اجرایی مزبور محاسبه می گردد .

۴- سهم پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب به از هر یک درصد افزایش تولید در محدوده مقرر در ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه به شرح زیر تعیین و محاسبه می شود : (نحوه و چگونگی درصد مزد متناسب با درصد افزایش تولید ذکر شود )

 ۵- چنانچه در اثر اجرای این قرارداد ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب بیشتر یا کمتر از حد مجاز و نرمال کارگاه که معادل ……….. درصد می باشد ، افزایش یا کاهش ضایعات در مبلغ پاداش افزایش تولید به این ترتیب تاثیر خواهد کرد :

الف- به ازاء هر ……… درصد افزایش ضایعات معادل …….. درصد کل مزد ثابت / مزد مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره  تناوب مربوطه از کل مبلغ پاداش افزایش تولید کسر خواهد شد .

 ب- به ازای هر …………. درصد کاهش ضایعات معادل ……… درصد کل مزد ثابت / مزد  مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به کل مبلغ پاداش افزایش تولید اضافه خواهد شد . ( ضمناً محاسبات مربوط به ضایعات مجاز و نرمال و نیز ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب ضمیمه این قرارداد می باشد )

 ۶-    چنانچه در اثر اجرای این قرارداد کیفیت تولید کارگاه در هر دوره تناوب پایین تر یا بالاتر از حد مجاز و نرمال کارگاه گردد ، کاهش یا افزایش سطح کیفیت در مبلغ پاداش تاثیر خواهد گذاشت – ضوابط و محاسبات مربوط به این امر و اثرات منفی یا مثبت ناشی از آن ضمیمه این قرارداد می باشد .

تبصره: به منظور نظارت صحیح و مشخص نمودن میزان کاهش و یا افزایش سطح کیفیت کالا در ارتباط با افزایش تولید طرفین موافقت می نماید کمیته نظارت بر کیفیت مرکب از: ……………………………………. تشکیل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان ، نسبت به اثرات منفی یا مثبت این امر در میزان پاداش افزایش تولید اقدام گردد .

۷- نحوه توزیع کل مبلغ پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب طبق بند (۹)و تبصره مربوطه در ضوابط و روش های اجرایی مزبور صورت می گیرد .

۸- چنانچه در مدت اجرای قرارداد تغییرات عمده ای در عوامل تولید از قبیل سرمایه گذای ، نیروی کار ، ماشین آلات و امثال اینها که در وضعیت  تولید مبنا موثر باشد ، به وجود آید از زمان تغییر در محاسبه تولید مبنا تجدید نظر به عمل خواهد آمد .

 ۹- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قرارداد در زمینه نحوه توزیع پاداش کمیته نظارت مرکب از افراد زیر تشکیل می شود : (نام و نام خانوادگی و سمت اعضاء کمیته)

۱۰- این قرارداد مشتمل بر ……….. ماده و ……. تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل …………. برگ در ………… نسخه که همگی در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ ………… به امضاء طرفین قرارداد رسیده که پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجراء می باشد .

 نام و نام خانوادگی و امضاء شورای اسلامی کار

 نام و نام خانوادگی و امضاء کارفرما / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران نمایندگان قانونی کار

توضیحات راجع به این قرارداد :

الف) پیش بینی کمیته نظارت موضوع ماده ۹ این قرارداد با توجه به ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه الزامی نیست .

ب) این قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم و پس از تائید یک نسخه آن در مرجع ذی ربط در وزارت کار و امور اجتماعی نگهداری می شود .

ج) پیش بینی سایر موارد در قرارداد با رعایت ضوابط آیین نامه مانعی ندارد.

۴.۵/۵ - (۴ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.