راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرار داد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- موجـر / موجـرین ……………………………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی /              ثبت ……………………………….. صادره از……………………. متولد سال ……………………. دارای کدملی ………………………………………….. ساکن ……………………………………………… کد پستی ……………………. تلفن ………………………… اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………………. به موجب ………………………………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2184″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

۱.۱/۵ - (۲۷ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.