راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

مشارکت در ساخت

ماده ۱ – طرفین قرارداد
۱-۱ آقای / خانم                        فرزند                   به شماره شناسنامه               صادره از               کد ملی           متولد                 ساکن                                        تلفن
با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب
که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2337″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.