راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه متن سند رسمی قطعی غیرمنقول

نمونه متن سند رسمی قطعی غیرمنقول

مورد معامله و حدود آن : ……………………………………………………………………….. محدوده و مورد ثبت ………… جلد سند مالکیت ثبت شده ذیل شماره ……………………… صفحه …………………. دفتر املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ………………… با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء شی ء کائناً ما کان و به انضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به تمامی پرونده شماره ……………………. موجوده و منصوبه در مورد معامله از حق الامتیاز و حق الاشتراک و حق الانشعاب با وام و ودیعه های مربوطه بدهکاری و بستانکاری بشرح مرقوم جز مورد معامله این سند می باشد و خریدار مورد معامله را دیده و با علم و اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و آشنایی به وضعیت و خصوصیات مورد معامله شماره ۱۳۰/۱۰-۱۴/۱/۸۵ ثبت کل راجع به منع معاملات اشخاص مندرج در بخشنامه مرقوم اعلام نمود که فروشنده از افراد موضوع بخشنامه مذکور نمی باشد و مسئولیت آن را در مقابل دولت به عهده گرفت .

بهاء – مبلغ …………………. ریال وجه رایج که تمام آن نقداً تسلیم فروشنده حسب الاقرار شده است . اسقاط کافه خیارات از طرفین بعمل آمد خصوصاً خیار غبن بهر درجه که باشد و صیغه بیع قطعی بشرح مرقوم جاری شد و خریدار اقرار به تحویل و تصرف مورد معامله نمود.

این سند باستناد مفاصا صاحساب نوسازی شهرداری شماره ……………. و گواهی پایان کار شماره ……………………. شهرداری مرقوم و گواهی مالیاتی شماره ………………… سرممیزی شماره …………………… تنظیم شد و بهای این سند باتوجه به گواهی مالیاتی مرقوم قید شده است و خریدار با اطلاع از مفاد گواهیهای مرقوم قبول انجام معامله نمود و مسئولیت آنرا از هر جهت در مقابل دولت بعهده گرفت و چنانچه مورد معامله نمود و مسئولیت آنرا از هر جهت در مقابل دولت بعهده گرفت و چنانچه مورد معامله تا این تاریخ هرگونه بدهی مالیاتی و یا سایر حقوق و عوارض دولتی تحت هر اسم و عنوان و یا مفاد بند ۹۱ بخشنامه های ثبتی داشته باشد خریدار تقبل نمود بدیهای مربوطه را از مال خود پرداخته و سپس با ارائه مدارک پرداخت از فروشنده مطالبه و وصول نماید . همچنین خریدار با اطلاع از مفاد گواهی پایان کار مسئولیت انطباق و وضع موجود ملک با مفاد گواهی پایان کار و تغییرات احتمالی ناشی از طرح های شهرداری را از هر جهت پذیرفت . پاسخ استعلامیه ثبت بشماره ………………….. ملاحظه گردید . منافع ملک حسب الاظهار طرفین قبلاً به کسی واگذار نشده است .

این سند در دو برگ اوراق یک برگی بشماره های ………………….. تنظیم و مبلغ ………………… ریال حق الثبت و مبلغ …………………… حق التحریر و بهای اوراق بموجب فیش های شماره …………………. و ……………………. به بانک ملی ایران شعبه ………………… واریز و قبض رسید شماره …………………… صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ شمسی محل امضاء

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.