سازمان بازنشستگي
سازمان بازنشستگي

پرسش و پاسخ های متفرقه در خصوص بازنشستگی

پرسش: آیا برداشت اقساط بدهی از حقوق بازنشستگی توسط سازمان بازنشستگی مجاز است ؟

پاسخ : باتوجه به اینکه پرداخت کننده حقوق بازنشستگی درحال حاضر، دستگاه محل اشتغال مستخدم قبل ازبازنشستگی می باشد، لذا سازمان بازنشستگی کشوری دراین خصوص اقدامی انجام نمی دهد ولی در مواردی که سازمان راساً‌ حقوق راپرداخت می نماید اقساط بدهی از حقوق کسر می گردد.

پرسش: آیا افراد تحت تکفل بازنشستگان مؤنث همانند بازنشستگان مذکر تحت پوشش بیمه تکمیلی می باشند ؟

پاسخ : بازنشستگان مؤنث باپرداخت حق بیمه مقرر(۸/۰%حقوق) هم خودشان و هم افرادی که طبق ضوابط قانونی تحت تکفل آنها قراردارند تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان می باشند.

پرسش: آیا اعطای پایه بابت خدمت وظیفه به اعضای رسمی هیئت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) مجازاست ؟

پاسخ: باتوجه به تبصره ۲ ماده ۱قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق پایه اعضای مستقل هیئت علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی به اعضای رسمی هیئت (آموزشی و پژوهشی) صرفاً‌ در قبال هر یکسال خدمت قابل قبول در امورآموزشی وپژوهشی و یا مشاغل مدیریت یک پایه ترفیع اعطاء‌می گردد .بدین ترتیب باتوجه به ماده ۸ قانون مزبور که کلیه قوانین مغایر را نیز لغو نموده است اعطای پایه بابت خدمت وظیفه (مگر آنکه دوران خدمت سربازی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وپژوهشی ودرامورآموزشی و یاپژوهشی طی شده باشد) و یا سایر سوابق خدمتی (غیر از موارد ذکر شده) فاقد مجوز می‏باشد.

پرسش: آیا طی دوره ۲ ساله روستا معلم برای دارندگان مدرک تحصیلی سیکل به منزله اخذ دیپلم کامل دبیرستان می باشد؟

پاسخ : طی این دوره معادل دیپلم تلقی نمی شود.

پرسش: نحوه احتساب جریمه تاخیر پرداخت کسور بازنشستگی بخشی یا تمامی کارکنان که پس ازگذشت مهلت مقرر موضوع آئین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ (یک ماه) ‌به حساب سازمان واریز گردد چگونه است؟

پاسخ : به نسبت مدت تاخیر جهت مبلغ واریزی جریمه تاخیر پرداخت به میزان نیم در هزار در روز محاسبه و ضمن ثبت در حسابهای سازمان جهت وصول ازدستگاه اقدام می گردد.

پرسش: آیا موافقت بااعطای گروه تشویقی (‌خدمت برجسته) ‌توسط معاونین، وزرا و یا رؤسای سازمانهای وابسته به وزارتخانه ها امکان پذیر است؟

پاسخ : خیر – باتوجه به صراحت بند ۳ بخشنامه شماره ۷۴۵۵/۱۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ سازمان اموراداری واستخدامی سابق موضوع واگذاری اختیار موافقت با اعطای گروه تشویقی،‌صرفاً‌وزیر یارؤسای سازمانهای مستقل تحت نظر ریاست جمهوری اختیار موافقت بااعطای گروه تشویقی را دارند.

پرسش: آیا پرداخت کسور بازنشستگی بابت ایام مرخصی بدون حقوق جهت ادامه تحصیل موضوع تبصره ۴ ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری موجب احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت رسمی جهت برخورداری از افزایش سنواتی می گردد؟

پاسخ: خیر باتوجه به صراحت تبصره ۴ ماده ۴۹ مدت مزبور درصورت پرداخت کسور (اعم از سهم مستخدم وکارفرما) صرفاً از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل قبول بوده ومجوزی جهت برخورداری مستخدم ازافزایش سنواتی بابت دوران مزبور وجود ندارد.

پرسش: آیا ارسال گواهی فوت بازنشستگان فاقد ورثه ووظیفه بگیران یک نفره که تاریخ فوت آنها قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۷۹ می باشد جهت مختومه شدن پرونده کافی است ؟

پاسخ : نظر به اینکه قطع حقوق ومختومه شدن پرونده ازسوی سازمان بازنشستگی باصدور حکم ازطریق سیستم احکام صورت می گیرد و اسامی کسانی که در ۱/۱/۷۹ ازسازمان حقوق بگیر نبوده اند در سیستم احکام منظور نگردیده وبدین لحاظ قطع حقوق آنها ازطریق سیستم احکام میسر نمی باشد. لذا دستگاهها می بایستی درمورد این افراد مبادرت به تنظیم و ارسال فرم شماره ع – ۵۷ (۱-۳۶)‌بنمایند.

پرسش: ارزش مدرک تحصیلی کادر آموزشی وزارت آموزش وپرورش که با دارا بودن مدرک ششم ابتدایی ،دوره ۲ ساله کمک آموزگاری راگذرانده اند چیست؟

پاسخ : به استناد دادنامه شماره ۱۷۹ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،ارزش مدرک تحصیلی این کارکنان معادل مدرک تحصیلی دوره اول متوسطه (سیکل) محسوب میگردد.

پرسش: آیا کارکنان مراکز آموزشی وزارت آموزشی وپرورش مشمول همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قرار می گیرند؟

پاسخ: بلی- باتوجه به آنکه وزارت آموزش وپرورش مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولــــت می باشد لذا کارکنان مراکز آموزشی وزارت مزبور که حائز شرایط مقررات ذیربط باشند مشمول همترازی قرار می گیرند توضیح اینکه باتوجه به بند ۴ بخشنامه شماره ۳۵۷۱۱/۲۲/۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۸ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، اخذ تائیدیه در مورد شناخت مراکز آموزشی وزارت آموزش وپرورش در اعداد مراکز مشمول همترازی ضرورت نداشته وصدور احکام همترازی درمورد مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور که درواحدها ومراکز آموزش وزارت آموزش وپرورش به کاراشتغال دارند باتائید اداره کل امور اداری وزارتخانه مزبور بلامانع می باشد .

پرسش: آیا هیئت امنای دانشگاهها حق افزایش حقوق فوق العاده کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاهها رادارند ؟

پاسخ : خیر – نظر به اینکه کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاهها مشمول مقررات نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت می باشند لذا هیئت امنای دانشگاهها راساً نسبت به افزایش فوق العاده های این کارکنان حق ندارند اقدام نمایند.

پرسش: ارزش تحصیلی طی دوره ۲ ساله تربیت معلم روستایی معادل چه مقطع تحصیلی است؟

پاسخ: باتوجه به اعلام دبیر شورای عالی آموزش وپرورش (‌موضوع نامه ۶۱۲۹۸/۱۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱)‌ارزش تحصیلی مدرک افرادیکه باداشتن مدرک تحصیلی سیکل ،دوره ۲ ساله تربیت معلم روستایی راطی کرده اند برابر دیپلم متوسطه می باشد.

پرسش: ارزش استخدامی گواهی نامه طی دوره ۲ ساله بهورزی چیست؟

پاسخ: ارزش استخدامی گواهی نامه دوره ۲ ساله بهورزی برای مستخدمین رسته بهداشتی ودرمانی که دارای مدرک تحصیلی پایان دوره اول متوسطه می باشند معادل مدرک دیپلم کامل متوسطه می باشد.

پرسش: آیا طی دوره ۲ ساله آموزشگاه عالی وزارت دارائی معادل دانشنامه لیسانس می باشد؟

پاسخ : ارزش اینگونه دوره ها توسط وزارت علوم ،تحقیقیات و فناوری تعیین می گردد.

پرسش: آیا دوران تحصیل درآموزشگاه نظامی ارتش که منجر به اخذ درجه نگردیده از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب می باشد؟

پاسخ: خیر – باعنایت به اصلاح ماده ۷۷قانون استخدام ارتش، در صورتی که دوران تحصیل درآموزشگاه نظامی ارتش منجر به اخذ درجه نگردد از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب نمی باشد.

پرسش: از طریق سایت سازمان بازنشستگی (www.cspf.ir) چه اطلاعاتی قابل دسترس است وچه خدماتی ارائه می گردد.؟

پاسخ:

۱- آخرین اخبار وقوانین ومقررات دراموربازنشستگی ووظیفه کارکنان دولت

۲- اطلاعات در مورد فعالیتهای سازمان بازنشستگی (گزارشات مالی و آماری)

۳- مکاتبه باسازمان ازطریق پست الکترونیکی

۴- قابلیت دریافت حکم حقوقی جهت کلیه بازنشستگان و موظفین در گزینه خدمات اینترنتی سایت info@cspf.ir

۵- قابلیت دریافت فیش حقوقی جهت بازنشستگان وموظفینی که ازسازمان بازنشستگی مستقیماً‌حقوق دریافت می دارند درگزینه خدمات اینترنتی سایت

۶- تمدید وکالتنامه توسط بازنشستگان مقیم خارج ازکشور درگزینه خدمات اینترنتی سایت

پرسش: سیستم صوتی ( نلفن گویا ۸۸۹۶۸۴۳۰ ) ‌سازمان چه خدماتی را ارائه می نماید؟

پاسخ: تلفن گویای سازمان ( جهت تماس ازشهرستانها پیش شماره شهرتهران ۰۲۱ نیز بایستی گرفته شود) خدمات ذیل را ارائه می نماید:

۱- پیگیری نامه ها

۲- اخذاطلاع ازآخرین حقوق بازنشستگی

۳- دریافت حکم حقوقی (باداشتن دستگاه فاکس)

۴- ارائه اطلاعات درزمینه اموربازنشستگی ووظیفه (‌به صورت صوتی و فاکس)

۵- اطلاعات درمورد ادارات سازمان بازنشستگی

۶- پاسخ به سؤالات ودریافت پیشنهادات ونظرات

پرسش: در هنگام استفاده ازقابلیتهای سایت الکترونیکی ویاتلفن گویا سازمان در صورت مواجه شدن با پیغام اطلاعات وارد شده صحیح نمی باشد‌ چه باید کرد؟

پاسخ : این پیغام درموارد محدودی که اطلاعات اعلامی از سوی متقاضی بااطلاعات موجود درپایگاه اطلاعاتی سازمان همخوان نمی باشد صادر می گردد .دراین حالت در مرحله اول بایستی مجدداً‌ اطلاعات اعلامی توسط متقاضی کنترل ودرصورت صحت ،‌مراتب باشماره تلفـــــن ۷-۸۸۹۶۷۰۹۶ (۰۲۱)‌ به سازمان بازنشستگی جهت رفع مشکل اعلام گردد.

پرسش: حداکثر پایه اعضای هیئت علمی کدامست ؟

پاسخ: طبق متن تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح پاره ای ازمقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی (‌آموزشی وپژوهشی) در قبال هریک سال قابل قبول درامور آموزشی وپژوهشی ویامشاغل مدیریت یک پایه ترفیع اعطاء‌می گردد وطبق آئین نامه این تبصره مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ مجلس، پایه های ترتیبی اعضای هیئت علمی محدود نبوده وسقفی برای آن تعیین نگردیده، وازآنجائیکه طبق ماده ۸ قانون فوق الذکر کلیه قوانین مغایربااین قانون لغوگردیده ،بنابراین سقف حداکثر پایه ۱۰ مندرج درقوانین سابق نسخ گردیده ومحدودیتی ندارد.

پرسش: آیا مدارک فارغ التحصیلان دوره های دوساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی به عنوان معادل لیسانس وبرخورداری از مزایای آن قابل قبول است؟

پاسخ : باعنایت به مفهوم ومنطوق رای وحدت رویه شماره ۳۳۷-۳۳۸ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که تصریحاً‌دوشق برای ارزیابی مدارک تحصیلی مقرر نموده:

شق اول – تائید ارزش تحصیلی مدرک اخذ شده باوزارت علوم ،تحقیقات وفن آوری میباشد.

شق دوم – ارزیابی مدارک ازحیث اموراستخدامی برعهده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور می باشد. برهمین اساس ارزش مدرک تحصیلی دانش آموختگان دوره دوساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی یا سایر آموزشگاههای وابسته به دستگاهها وسازمانهای دولتی که در سازمان اموراداری واستخدامی وقت وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی فعلی با لحاظ شرایطی، قابل برخورداری از مزایای لیسانس شناخته شده، لذا درزمان بازنشستگی بویژه درمقوله هماهنگ سازی وفق بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و آئین نامه اجرایی مربوطه هم ازمزایای لیسانس یا بالاتر به فراخور تائیدیه مبادی ذیربط در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخوردار خواهند شد. علیهذا با توجه به تائیدیه شماره ۲۰۴۳/۲۱ مورخ ۵/۵/۵۶ سازمان اموراداری و استخدامی وقت، فارغ التحصیلان دوره دوساله آموزشگاه عالی مذکور بادارا بودن ۸سال سابقه خدمت درزمینه های مرتبط با شغل دارندگان دانشنامه لیسانس واجد شرایط طبقات شغلی مربوطه می باشند.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی