کانادا در رتبه بیستم واکسیناسون در دنیا قرار گرفت

کانادا از نظر تعداد سرانه های دریافت شده از سایر کشورهای پیشرفته عقب مانده است زیرا قطع تولید باعث از بین رفتن واکسن های برنامه ریزی شده می شود.

طبق داده های جمع آوری شده توسط دانشگاه آکسفورد، کانادا اکنون در رتبه ۲۰ جهانی قرار دارد و پشت سر کشورهایی مانند ایالات متحده، انگلستان، لهستان و صربستان است.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
بیمه بیکاری
قانون بیمه بیکاری