افزایش حق الثبت در تعرفه دفاتر اسناد رسمی

امسال در اتفاقی کم سابقه، شاهد افزایش حق الثبت بنا بر قانون بودجه هستیم. بنا بر قانون هزینه امسال نیم درصد علاوه بر نیم درصد سابق بر تعرفه حق الثبت است.