تقسیم مساوی ارث دختر و پسر

آیا راهی برای تقسیم مساوی ارث دختر و پسر به صورت قانونی و شرعی وجود دارد؟