شرایط درخواست طلاق توسط زوجه

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقشرایط درخواست طلاق توسط زوجه
ستاره 1 سال قبل

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و نیز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه زوجه می تواند درخواست طلاق دهد ؟
 

1 پاسخ
دریا 1 سال قبل

✍ در موارد زیر زن میتواند در خواست طلاق کند : 
۱ –  در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و نیز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه .
۲ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد . عسر و حرج به معنای دشواری ، سختی و تنگناست ، یعنی ادامه زندگی مشترک برای زن مشقت بار است . باید افزود که اثبات عسر و حرج به دلیل نبودن رویه واحد در دادگاه ها کار چندان ساده ای نیست . 
۳ – در صورتی که شوهر چهار سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی او صادر شده باشد ، ضمنآ چنانچه مرد پس از صدور حکم طلاق و پیش از تمام شدن ایام عده ، پیدا شود می تواند رجوع کند و بدین ترتیب حکم طلاق فاقد اعتبار خواهد بود . 
۴ – در خواست صدور حکم با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد را در ضمن عقد مذکور یا عقد لازم دیگر و شرایط مندرج در عقد نامه را امضاء و ‌با استناد به آن درخواست طلاق نمایند .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
قبول ترکه توسط ورثه و مسؤلیت ادای تمامی دیون