مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت
مجید 1 سال قبل

سلام ، مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت چند روز است ؟
 

1 پاسخ
سارا 1 سال قبل

مطابق مقررات ، مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است ، مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :
۱– در جرائم عمدی موجب دیه ، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است .
۲– درجرائم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید .
۳– در جرائم خطای محض مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید .
۴-هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .
۵-در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .
۶-در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ولیکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد .