فروش اموال متوفی بدون اذن وراث

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتفروش اموال متوفی بدون اذن وراث
زهرا 1 سال قبل

آیا می‌توان اموال شخص فوت شده را بدون اطلاع یکی از وراث فروخت؟ اگر مردی فوت شود بچه های آن مرد میتوانند با مدارک جعلی مادربزرگ خودشان را فوت شده اعلام کنند که سهم نبرد؟
 
.

1 پاسخ
مارال 1 سال قبل

مطابق ماده ۵۸۳ قانون مدنی، هریک ازشرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خودرا جزءا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.
این در حالی است که مطابق ماده ۵۸۱ از همان قانون، تصرفات هریک ازشرکاء درصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشد فضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود. لکن مطابق ماده ۵۸۲ از همان قانون، شریکی که بدون اذن یا درخارج ازحدود اذن تصرف دراموال شرکت نماید ضامن است.
اما در رابطه با قسمت دوم پرسش این عمل جرم بوده و دارای مجازات خواهد بود.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
شرایط به اجرا در آوردن حکم