پاسخ استعلام ثبت و تصریح وجود تعارض

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتپاسخ استعلام ثبت و تصریح وجود تعارض
مینا صمدی 2 سال قبل

سلام حضور اساتید آیا ادارات ثبت به هنگام صدور پاسخ استعلام مکلف به تصریح وجود تعارض سند مالکیت اعم از مقدم یا موخر میباشند.

1 پاسخ
احسان سعیدی 2 سال قبل

همینکه ثبت ازوجود صدوراسناد مالکیت معارض مطلع شد باید مراتب رابکلیه دفاتر حوزه ثبتی خود بخش نامه نموده ودفاتر هم باید دفاتری برای ثبت چنین املاکی داشته باشند تاهریک از مالکین ملک اعم از دارنده سند مالکیت اصیل ومعارض بخواهند معامله ای نمایند تکلیف دفتر وصاحبان اسناد مشخص باشد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
پشیمانی زوجه بعد از بخشش مهریه