ابراء مهریه

بخشش مهریه در دفترخانه

بخشش مهریه یا ابراء مهریه از آن موضوعاتی است که برای بسیاری از زوجین مطرح می شود. این که کجا باید رفت و چه سندی تنظیم کرد را در این مقاله می خوانیم ...