راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قرارداد اجاره نامه ساختمان

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری)

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری) ماده 1 – طرفین قرارداد1-1 موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ……………….
ادامه مطلب ...