وصیت بر محروم کردن فرزند از ارث

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتوصیت بر محروم کردن فرزند از ارث
جلال 1 سال قبل

سلام . وصیت بر محروم کردن فرزند از ارث امکان دارد ؟ و از لحاظ قانونی ممکن است ؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

✳️ وصیت بر محروم کردن فرزند از ارث و نیز وصیت بر بیش از یک سوم ارث ، فاقد وجاهت قانونی است .
✍ متوفی نمی تواند طی وصیتی که می کند ، فرزند خود را از ارث محروم نماید ، لیکن می تواند تا زمانی که در قید حیات است اموال خود را به هر کسی که مایل باشد منتقل کند .
اگر متوفی در زمان حیات خود فرزندش را از ارث محروم کرده باشد و سپس فوت نماید این اقدام ارزش قانونی ندارد و فرد محروم شده برابر دیگر وراث ارث می برد .
در مورد وصیت بر اموال هم متوفی نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و مازاد بر یک سوم منوط به اجازه وراث است .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
وضعیت چک پس از فوت صادر کننده آن