راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۱۱۸ حقوقی

ساعت کاری دادگاه ها

ساعت کاری دادگاه‌ها در سال ۱۴۰۱دادگاه‌ها و مراجع قضایی به عنوان یکی از سازمان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی صرفا

مصوبات مجلس شورای اسلامی