راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه اجاره نامه رحم / مادر جایگزین

متن حقوقی سند اجاره

این قرارداد بر اساس مفاد مواد ۱۰ و ۵۱۲ قانون مدنی و با استفاده از وحدت ملاک مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور و آئین نامه اجرایی آن فیمابین طرفین والدین حکمی ومادر جایگزین بشرح ذیل تنظیم و به امضا رسید.

مستأجرین (والدین حکمی ): خانم …………… و آقای ……………..‏ با مشخصات فوق

اجیر (مادر جایگزین): خانم ………….. با مشخصات فوق

موضوع اجاره: استفاده از رحم اجیر به عنوان مادر جایگزین به منظور قبول نطفه و گذاشتن جنین حاصله از تلقیح سلولهای جنسی مستأجرین و پرورش طبیعی آن تا مرحله تولد و تسلیم نوزاد پس از تولد به والدین حکمی.

مدت قرارداد: از تاریخ تنظیم سند الی پایان حاملگی اعم از آنکه وضع حمل طبیعی یا زودرس یا منجر به سقط جنین گردد. بدیهی است در صورت منفی بودن آزمایش پس از کاشت جنین قرارداد مزبور پایان یافته تلقی می‌شود.

اجرت: مبلغ کل قرارداد …………………… ریال بوده که مستأجرین متضامناً متعهد به پرداخت آن به شرح ذیل خواهند بود:

۱-مبلغ ……………… ریال به منظور شروع مقدمات موضوع قرارداد و انجام اقدامات اولیه پزشکی جهت فراکاشت جنین.

۲- مبلغ …………….. ریال همزمان با اخذ نتیجه مثبت و در صورت منفی بودن آزمایش حاملگی مبلغ این بند به ……….. ریال کاهش و قرارداد فسخ می‌شود.

۳- مبلغ ……………………… ریال مقارن با شروع ماه دوم حاملگی.

۴- مبلغ ……………………… ریال مقارن با شروع ماه سوم حاملگی.

۵- مبلغ ………………….. ریال مقارن با شروع ماه چهارم حاملگی.

۶- مبلغ …………………………… ریال مقارن با شروع ماه پنجم حاملگی.

۷- مبلغ ……………………….. ریال مقارن با شروع ماه ششم حاملگی.

۸- مبلغ ………………………….. ریال مقارن با شروع ماه هفتم حاملگی.

۹- مبلغ ……………………… ریال مقارن با شروع ماه هشتم حاملگی.

۱۰- مبلغ …………………………… ریال همزمان با وضع حمل مشروط بر آنکه نوزاد زنده متولد شود.

تبصره ۱- چنانچه نتیجه وضع حمل تولد بیش از یک فرزند باشد ………… ریال در ازای هر نوزاد اضافه، به مبلغ قرارداد افزوده می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه فرزند قبل از ماه نهم ولی با قابلیت ادامه حیات متولد شود اجرت بر اساس تمام مبلغ قرارداد پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- چنانچه جنین در اثنا حاملگی سقط گردد مستأجرین فقط متعهد به پرداخت اجرت تا زمان سقط جنین خواهند بود و چنانچه جنین در ماه نهم سقط شود یا بلافاصله پس از تولد فوت کند اجرت ماه نهم (مربوط به زمان وضع حمل ) به مبلغ ………………… ریال کاهش می‌یابد.

تبصره ۴- چنانچه سقط جنین بر اساس تشخیص پزشک معالج به صورت عمدی یا بر اساس تقصیر از ناحیه مادر جایگزین اتفاق افتاده باشد نامبرده مستحق هیچ گونه اجرتی نبوده و متعهد به استرداد وجوه دریافتی در طول قرارداد نیز خواهد بود.

تبصره ۵- مستأجرین متعهدند علاوه بر اجرت موضوع قرارداد کلیه هزینه های بارداری و مخارج پزشکی، داروئی، بیمارستانی مربوط به حاملگی و عمل جراحی زایمان و ایاب و ذهاب مرتبط با موضوع قرارداد اجیر را طبق فاکتور معتبر پرداخت نمایند.

تبصره ۶- چنانچه نتیجه آزمایش اولیه پس از فرا کاشت جنین منفی بود اجیر صرفاً مبلغ مندرج در بند یک اجرت را دریافت نموده و دیگر هیچ گونه حقی نخواهد داشت.

شرایط قرارداد:

۱-با توجه به اهمیت سلامت جسمی و روانی مادر جایگزین و تآثیر آن بر جنین، نامبرده متعهد است در طول بارداری نسبت به رعایت تمام مسائل شرعی، عرفی و قانونی و نیز توصیه های پزشکی اهتمام نماید.

۲- هزینه درمان بیماری هایی که مربوط به بارداری نباشد و نیز بیماری هایی که غیر مستقیم ناشی از حاملگی باشد بر عهده مادر جایگزین خواهد بود.

۳- کلیه عوارض و خسارات مادی، روانی و جسمی و حتی جانی اعم از آنکه مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فراکاشت جنین در رحم مادر جایگزین و بارداری وی تا پایان دوره حاملگی و وضع حمل باشد بر عهده اجیر بوده و مستأجرین هیچ گونه مسئولیتی از هیچ جهت ندارند و اجیر با پیش بینی تمام مخاطرات مالی و جانی انجام موضوع این قرارداد را قبول نمود و در هیچ صورت موضوع قرارداد شامل مقررات تأمین اجتماعی و قانون کار نمی باشد و اجیر ضمن العقد حاضر، حق طرح هر گونه دعوی در مراجع قانونی پیش بینی شده در مقررات مزبور را از خود سلب و ساقط نموده و به مستأجرین وکالت بلاعزل می دهد تا نسبت به اسقاط هرگونه حقی یا اعلام رضایت از سوی نامبرده در مراجع مزبور اقدام نمایند.

۴- اجیر متعهد است در پایان مدت قرارداد و پس از تولد نوزاد نسبت به تحویل وی به پدر و مادر حکمی ( مستأجرین ) اقدام نموده و هیچ گونه ادعایی در خصوص فرزند متولد شده نخواهد داشت و با توجه به اینکه شناسنامه نوزاد نیز به نام پدر و مادر حکمی صادر خواهد شد لذا نامبرده هیچ گونه سمت شرعی و قانونی نسبت به نوزاد متولد شده نخواهد داشت.

۵- اجیر متعهد است پس از تولد نوزاد حسب نظر پزشک متخصص مربوطه هر تعداد روز و هر مرتبه ای که از جهت حیات کودک لازم و ضروری تشخیص داده شود نسبت به شیردهی طفل اقدام نماید.

۶- مستأجرین متعهدند چنانچه بعداً قرارداد مزبور ازطرف اداره دارائی مشمول مالیات تشخیص داده شود نسبت به پرداخت آن به هر میزان که اعلام و قطعی گردد اقدام نمایند.

۷- مادر جایگزین (اجیر) متعهد است حسب درخواست والدین حکمی پس از تولد نوزاد یا نوزادان تحت آزمایش DNA قرار گیرد و در صورتی که فرزند یا فرزندان متولد شده متعلق به پدر و مادر حکمی (مستأجرین) نباشد مسئولیت آن بر عهده مادر جانشین بوده و طفل به دنیا آمده ملحق به مادر جانشین خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم مطابقت آزمایش، مادر جانشین متعهد به استرداد تمامی وجوه دریافتی موضوع این قرارداد و خسارات وارده می‌باشد.

۸- تعیین شهر و محل زایمان در اختیار مستأجرین بوده و مادر جایگزین مرقوم متعهد و ملتزم است در محل تعیین شده مبادرت به زایمان نماید.

۹- ذیل قرارداد حاضر را آقای …………….. شوهر خانم …………….. به عنوان شاهد و نیز رضایت دهنده مبنی بر اینکه اجیر مرقوم مجاز به در اختیار گذاشتن رحم خود برای انجام موضوع قرارداد خواهد بود امضا نمود. علیهذا نامبرده نیز ضمن اعلام رضایت قطعی و منجز خود مبنی بر اقدام مزبور هر گونه ادعای آتی در این خصوص اعم از ادعا نسبت به فرزند متولد شده یا خسارات احتمالی وارده به اجیر را از خود سلب و ساقط می نماید.

 مطالعه نوشته پیوست جهت کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌شود

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۶۹۷۷۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۳ وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و به استناد ماده (۵) قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ آئین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

فصل اول ـ تعاریف و کلیات:

ماده ۱ـ در این آئین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف ـ قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ است.

ب ـ جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.

پ ـ اهداء جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.

فصل دوم ـ شرایط اهداء و دریافت جنین:

ماده ۲ـ زوجهای اهداء کننده باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی.

ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب.

پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان.

ت ـ مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز، هیپاتیت و …

تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداء کنندگان، وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.

ماده ۳ـ اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداء کننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.

ماده ۴ـ زوجهای متقاضی جنین اهدائی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند.

ماده ۵ـ رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدائی، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد.

فصل سوم ـ تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری:

ماده ۶ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

الف ـ نگهداری جنینهای اهدایی از سوی اهداءکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدائی در زمان انتقال.

ب ـ دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی.

پ ـ صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه.

ت ـ دریافت، نگهداری و انتقال جنینهای اهدائی در شرایط کاملاً محرمانه.

تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنینهای اهدائی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می‌شوند.

ماده ۷ـ صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تستها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می باشد.

فصل چهارم ـ شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین

ماده ۸ـ هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می توانند بانک جنین طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه می باشد.

ماده ۹ـ مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعمل های وزارت یادشده نسبت به دریافت، نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.

ماده ۱۰ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداءکنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اجاره رحم

  1.  اصل سند نکاحیه زوجین متقاضی
  2.  طلاق نامه یا گواهی فوت و یا رضایت همسر مادر جایگزین (مستأجر)
  3.  گواهی پزشک زنان و زایمان بر قابلیت بارداری مادر جایگزین
به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.