راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند اجاره رحم

مقدمه: پیشرفتهای نوین دانش در عرصه‌های مختلف علوم خصوصا علم پزشکی در مسیر تکامل خود انبوهی از مسائل جدید حقوقی را تاسیس می‌نماید که مستلزم اظهار نظر دکترین حقوق وصاحبنظران فقه، جهت پژوهش در این حوزه را امکان‌پذیر می‌نماید واهدای جنین یا اهدای گامت بعنوان (رحم جایگزین) یکی از این روش‌های نوین درمان نا باروری است که قانون وآئینامه اجرائی آن تصویب گردیده واین موجب شده تا استفاده کنندگان از این قانون به دفاتر اسنادرسمی مراجعه وتقاضای ثبت سند در این خصوص را به استناد ماده ۱۰ و۲۱۹ قانون مدنی شوند. برخی از سران محترم دفاتر اسنادرسمی معتقدند این نوع در خواست‌ها در قالب اجاره (اجاره اشخاص) وجعاله وعاریه وودیعه وصلح می‌توان تنظیم نمود واستناد می‌کنند به اصل آزادی قراردادها که به حکومت اراده دامنه وسیع وگسترده‌تر بخشیده است وتنظیم این نوع سند را معتبر والزام آورمی دانند ودر مقابل برخی دیگر مستندا به ماده ۳ وبند ت وتبصره ۶ وماده ۱۰ آئینامه اجرائی این قانون وعدم احراز شرایط عرفی واخلاقی، ورود به حریم خصوصی اشخاص وحفظ کرامت وحرمت انسانی را با ثبت سند منصفانه نمی‌دانند. منصرف از اختلافات نظری پیرامون تنظیم یاعدم تنظیم چنین اسنادی وصرفا به عنوان نمونه سند در قالب اجاره رحم نمونه ذیل ارائه می‌گردد و به نظر می‌رسد در صورت تنظیم فقط از عقد اجاره استفاه شود و از قالب عقود جعاله و وعاریه و ودیعه و صلح خود داری شود.

نمونه قرارداد اجاره رحم

این قرارداد مابین الف: دهنده رحم اجاره‌ای: خانم (ز) با مشخصات کامل که ازاین پس مادر جانشین نامیده میشود با موافقت همسر دائمی خود آقای (ر) با مشخصات کامل طبق نکاحیه شماره…دفتر رسمی ثبت ازدواج تهران از یکسو. وب: گیرنده رحم اجاره‌ای: خانم (ط) با مشخات کامل با موافقت همسر دائمی‌شان آقای (ج) طبق نکاحیه شماره…دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره تهران با مشخصات کامل که از این پس مادر وپدر طبیعی نامیده میشوند از سوی دیگربا تراضی وشرایط ذیل منعقد میگردد.

موضوع قرارداد: اجاره رحم.

۱ – خانم (ط) متعهد میشود نسبت به تامین هزینه‌های عمل لقاح خارج از رحم وزایمان خانم (ز) اقدام نامید.

۲ – جنین حاصل از عمل لقاح خارج از رحم که پس از عمل انتقال جنین در رحم خانم (ز) قرارمیگیرد شرعا وقانونا به خانم (ط) تعلق دارد وخانم (ز) صرفا طبق این قرارداد جنین را حفظ وپس از زایمان تحویل خانم (ط) خواهد داد.

۳ – تمام مراحل باروری واقدامات درمانی مطابق موازین شرعی در مرکز نا باروری… انجام خواهد شد.

۴ – دهنده رحم خانم (ز) متعهد گردید پس ازبدنیا آمدن نوزاد یا نوزادان تحت آزمایش DNA قرار گیردودرصورتیکه فرزند یا فرزندان متعلق به خانم (ط) وآقای (ج) نباشد گیرنده خانم (ط) آقای (ج) هیچ تعهدی نسبت به تحویل گرفتن نوراد یا نوزادان ندارند ودهنده رحم خانم (ز) متعهد به پرداخت تمامی مخارج دوران باردرای وزایمان میگردد.

۵ – در صورت تولد نوزاد دو قلو یا بیشتر گیرنده خانم (ط) وهمسرشان آقای (ج) هنگام تحویل نوزادان مبلغ… ریال در ازاء هر نوزاد اضافه پرداخت خواهند نمود

۶ – در صورت منفی شدن آزمایشات حاملگی HCG-BETA ویا سقط جنین در هر مرحله از مراحل این قراردادکان لم یکن خواهد شد.

۷ – ماهیانه مبلغ… ریال بابت هزینه ایاب وذهاب وتغذیه به خانم (ز) پرداخت خواهد شد.

توافقات طرفین: گیرنده خانم (ط) وهمسرشان آقای (ج) منعهد گردیدند که تمام هزینه‌های انجام عمل لقاح خارج از رحم وزایمان را پرداخت نمایندونیز مبلغ… ریال بابت اجاره رحم با تراضی طرفیت بشرح ذیل اعلام شد.

۱ – مبلغ…ریال روز انتقال جنین

۲ – مبلغ…ریال زمان سونوگرافی قلب جنین

۳ – مبلغ…ریال سومین ماه حاملگی

۴ – مبلغ…ریال انتهای چهارمین ماه حاملگی

۵ – مبلغ…ریال انتهای پنجمین ماه حاملگی

۶ – مبلغ…ریال انتهای ششمین ماه حاملگی

۷ – مبلغ…ریال انتهای هفتمین ماه حاملگی

۸ – مبلغ…ریال انتهای هشتمین ماه حاملگی

۹ – مبلغ…ریال بعد از بدینا آمدن نوزاد یا نو زادان ودریافت جواب آزمایش DNA.

حل وفصل اختلافات: چنانچه در اجرا این قرارداد مابین طرفین اختلاف بروز نماید موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قضائی پیگیری وتا زمان صدور رای واثبات حق منعی برای اجرای تعهدات نخواهد بود.

این سند با ملاحظه‌ی مجوز دادگاه موضوع ماده ۲ قانون تنظیم شد.

با نگارش: لاله مرکزی موقر دفتریاراول دفتر۱۱۳ تهران

بیشتر بخوانید: نمونه سند وکالت نامه محضری عمل ای وی اف (IVF)

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور

· شماره ۳۳۷۰.۱۴/۵/۱۳۸۲

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح نحوه اهداء جنین به زوحین نابارور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب وبه تائید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی –

شماره ۲۶۷۰.۲۳/۵/۱۳۸۲
قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ونهم تیرماه یکهزار و سیصد وهشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۸/۵/۱۳۸۲ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۳۷۰۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور

ماده ۱ – به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی وشرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن‌ها (هر یک به تنهایی یا هردو) اثبات رسیده اقدام نمایند.
ماده ۲ – تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا” از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند:
الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج – هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
د – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.
و – هیچ یک از زوجین معتاد به موادمخدر نباشند.
و – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
ماده ۳ – وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
ماده ۴ – بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت وعدم تائید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماد۵ – آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ونهم تیرماه یکهزار وسیصد وهشتاد و دو مجلس وشورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۵/۱۳۸۲ به تائید شورای نگهبان رسیده است.

· آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

·

· بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۶۹۷۷۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۳ وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و به استناد ماده (۵) قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور – مصوب ۱۳۸۲– آئین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
فصل اول – تعاریف و کلیات:
ماده ۱– در این آئین نامه، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف – قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور – مصوب ۱۳۸۲ – است.
ب – جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
پ – اهداء جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.

فصل دوم – شرایط اهداء و دریافت جنین:
ماده ۲– زوجهای اهداء کننده باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی.
ب – سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب.
پ – نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان.
ت – مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز، هیپاتیت و …
تبصره – مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداء کنندگان، وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.
ماده ۳– اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداء کننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.
ماده ۴– زوجهای متقاضی جنین اهدائی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند.
ماده ۵– رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدائی، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. صدور حکم به رد درخواست وعدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.

فصل سوم – تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری:
ماده ۶– مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف – نگهداری جنینهای اهدایی از سوی اهداءکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدائی در زمان انتقال.
ب – دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی.
پ – صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه.
ت – دریافت، نگهداری و انتقال جنینهای اهدائی در شرایط کاملاً محرمانه.
تبصره – اطلاعات مربوط به جنینهای اهدائی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‌بندی می‌شوند.
ماده ۷– صدور گواهی‌عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تست‌ها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌باشد.

فصل چهارم – شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین
ماده ۸– هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌توانند بانک جنین طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آن‌ها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه می‌باشد.
ماده ۹– مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعملهای وزارت یادشده نسبت به دریافت، نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.

ماده ۱۰– ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداءکنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می‌باشد.

منبع: وبلاگ سردفتران پیشکسوت

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.