راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

‌قانون نحوه تأمین هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

‌قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (مصوب ۱/۳/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی)

‌ماده ۱- کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می‌شوند می‌توانند ‌خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند.

‌ماده ۲- هر سال حداکثر ۳۰ درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی می‌توانند تا ‌کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند.

‌تبصره ۱ – برای داوطلبان رشته‌های هوشبری و علوم پایه پزشکی و نیز برای بانوان در رشته جراحی زنان و مامایی محدودیت فوق ملحوظ ‌نخواهد شد.

‌تبصره ۲ – اجرای مواد ۱ و ۲ مشروط به آسیب ندیدن آمادگی رزمی به تشخیص شورای عالی دفاع می‌باشد.

‌ماده ۳- کلیه فارغ‌التحصیلان موضوع ماده ۲ ملزمند در صورت نیاز، خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را به عنوان عضو هیأت علمی در‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور ۱ الی ۲ برابر، به تفصیل آیین‌نامه اجرایی انجام دهند.

‌تبصره ۱- در صورت خودداری از خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ملزمند علاوه بر خدمت نظام وظیفه ۲ برابر‌خدمات قانونی، انجام وظیفه نمایند.

‌تبصره ۲- در هر صورت تسلیم دانشنامه، گواهینامه و هر نوع تأییدیه تحصیلی موکول به انجام وظیفه به عنوان عضو هیأت علمی یا انجام خدمات‌قانونی خواهد بود.

‌ماده ۴- اعضاء هیأت علمی موضوع این قانون موظفند دوره مقدماتی آموزش نظامی را طبق برنامه زمان بندی شده و مناسب در یکی از مراکز‌آموزش نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

‌ماده ۵- افراد موضوع این قانون باید از نظر صلاحیتهای اخلاقی و علمی به تأیید مقامات ذیصلاح برسند.

‌ماده ۶- وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول اجرای این قانون بوده و موظفند ظرف مدت ۲ ماه‌آیین‌نامه اجرایی قانون را با همکاری وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز پنجشنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۶۵.۳.۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.