فیلم: وضعیت رعایت کرونا در استکهلم- سوئد

حمل و نقل شهری استکهلم چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰

این فیلم شبکه حمل و نقل شهری استکهلم در روز چهارشنبه (امروز) را نشان می دهد. فاصله اجتماعی رعایت نمی شود و تعداد بسیار اندکی از ماسک استفاده می کنند.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد