راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

شرایط و مستندات لازم جهت ترجمه و تایید مدارک

نوع سندشرایط و مدارک لازم جهت تایید
شناسنامهاصل شناسنامه بدون نیاز به مدرک دیگری قابل ترجمه و تایید می باشد.
شناسنامه باید فاقد آب خوردگی و قلم خوردگی باشد و هر نوع قلم خوردگی یا تغییر باید در قسمت توضیحات قید شود. 
شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد. 
تصویر شناسنامه در صورتی که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد قابل ترجمه و تایید می باشد و برابر با اصل توسط سردفتر و یا دادگستری قابل ترجمه و تایید نمی باشد.  
تمامی وقایع مندرج در شناسنامه باید ترجمه شوند و در عدم ثبت واقعه باید توسط مترجم تصریح گردد.
شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تایید است.
  
کارت ملیاصل کارت ملی (عادی و هوشمند) قابل ترجمه و تایید است. رسید دریافت کارت ملی هوشمند قابل ترجمه و تایید نیست.
  
سند ازدواج یا رونوشت سند ازدواجاصل سند ازدواج یا رونوشت تهیه شده توسط محضر ثبت کننده واقعه ازدواج به همراه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تایید است.
  
گواهی ازدواج موقتقابل ترجمه و تایید نیست.
  
اقرار به زوجیتدر سربرگ دفاتر اسناد رسمی با شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تایید است.
  
گواهی ازدواجگواهی ازدواج صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در صورتی که هر دو طرف خارجی باشند قابل ترجمه و تایید است و در صورتی که یکی از طرفین ایرانی باشد با ارائه شناسنامه وی که واقعه ازدواج در آن درج شده باشد قابل ترجمه و تایید است.
  
گواهی فوتاصل گواهی فوت به همراه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تایید است.
رونوشت برابر با اصل گواهی فوت ممهور به مهر ثبت احوال به همراه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تایید است.
گواهی فوت اتباع خارجی صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تایید نظام پزشکی یا پزشکی قانونی قابل تایید و ترجمه است.
  
گواهی تجرداصل گواهی تجرد صادره توسط ثبت احوال یا اداره کل ثبت احوال امور خارجه به همراه شناسنامه قابل ترجمه و تایید است.
  
گواهی ولادتاصل گواهی ولادت ظرف مدت ۱۵ روز پس از صدور قابل ترجمه و تایید می باشد و پس از گذشت ۱۵ روز با ارائه شناسنامه نوزاد قابل ترجمه و تایید است. 
گواهی ولادت اتباع خارجی با مهر ثبت احوال و یا نامه از وزارت کشور قابل ترجمه و تایید است.
  
کارت پایان خدمت و معافیتاصل کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت قابل ترجمه و تایید است.
کپی برابر با اصل کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت قابل ترجمه و تایید نیست.
گواهی نیروی انتظامی در مورد کارتهای مفقودی قابل ترجمه و تایید است.
رسید تعویض کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت قابل ترجمه و تایید نیست.
  
گواهینامه رانندگیاصل گواهینامه رانندگی (پایه ۱، پایه ۲، ب۱، ب۲، موتورسیکلت، ماشین آلات کشاورزی، وسایل نقلیه خاص، غیره) قابل ترجمه و تایید است.
گواهی فقدان گواهینامه رانندگی قابل ترجمه و تایید است.
  
سوابق گواهینامه رانندگیگواهی سوابق گواهینامه رانندگی قابل ترجمه و تایید است. ترجیحا اصل گواهینامه رانندگی ضمیمه شود.
  
گواهی عدم نمره منفیاصل گواهی عدم نمره منفی قابل ترجمه و تایید است. ترجیحا اصل گواهینامه رانندگی ضمیمه شود.
  
گواهینامه رانندگی بین المللیقابل برابر با اصل شدن است.
  
سند طلاقاصل سند طلاق با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تایید است.
رونوشت سند طلاق با مهر و امضاء محضر ثبت کننده به همراه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تایید است.
در صورت ازدواج مجدد ممکن است اصل سند طلاق توسط محضر ثبت کننده ازدواج مجدد بایگانی شود که باید اصل آن گرفته شده و یا رونوشت آن تهیه شده و با شناسنامه یکی از زوجین جهت ترجمه و تایید ارائه گردد.
ممکن است واقعه طلاق از شناسنامه زوج حذف شده باشد که در این صورت شناسنامه زوجه باید ارائه گردد و یا گواهی ثبت احوال ارائه شود.
  
گواهی عدم سوء پیشینهاصل آن ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ صدور قابل ترجمه و تایید است
  
سند ملکسند ملک دفترچه ای یا تک برگی قابل ترجمه و تایید است.
تمامی نقل و انتقالات شامل رهن، فک رهن، بازداشت، رفع بازداشت وغیره،ترجمه می شوند.
کپی برابر با اصل سند ملک قابل ترجمه و تایید نمی باشد.
  
بنچاقاصل بنچاق به همراه  اصل سند ملک قابل ترجمه و تایید است.
  
ارزیابی املاکگزارش ارزیابی املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری (با تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل) و یا کارشناس مرکز امور  مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (با تایید مرکز مربوطه) به همراه اصل سند ملک قابل ترجمه و تایید است.
ارزیابی ملک توسط مشاورین املاک قابل ترجمه و تایید نمی باشد.
  
استعلامات از اداره ثبتاصل استعلامات با مهر اداره ثبت قابل ترجمه و تایید است.
  
اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوریسند مالکیت وسیله نقلیه ممهور به مهر راهنمایی و رانندگی (برگ سبز) و  اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل ترجمه و تایید می باشند.
  
مبایعنامهمبایعنامه تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی و یا ادارات اوقاف و یا ادارات دولتی قابل ترجمه و تایید است.
مبایعنامه های تنظیمی تعاونیهای مسکن و شرکتهای ساختمانی با ارائه روزنامه رسمی و فیشهای واریزی قابل ترجمه و تایید است.
مبایعنامه های تنظیمی مشاوران املاک قابل ترجمه و تایید نمی باشد.
  
اجاره نامهاجاره نامه  تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی و یا ادارات اوقاف و یا ادارات دولتی قابل ترجمه و تایید است.
اجاره نامه های تنظیمی تعاونیهای مسکن و شرکتهای ساختمانی با ارائه روزنامه رسمی و فیشهای واریزی قابل ترجمه و تایید است.
اجاره نامه های تنظیمی مشاوران املاک قابل ترجمه و تایید نمی باشد.
  
وکالتنامهاصل وکالتنامه به همراه شناسنامه موکل (جهت اثبات اصالت و عدم وفات) ظرف مدت یک سال قابل ترجمه و تایید است.
پس از گذشت یک سال  تایید سردفتر در مورد عدم عزل یا استعفای وکیل و فوت طرفین نیز لازم است.
وکالت در مورد مراقبتهای فیزیکی از سوی والدین به یکدیگر قابل ترجمه و تایید است.
وکالت برای حضانت یا سرپرستی قابل ترجمه و تایید نبوده و نیاز به حکم دادگاه دارد (حضانت و سرپرستی متعلق به پدر یا جد پدری بوده و قابل واگذاری نمی باشند).
وکالتنامه های تنظیمی برای انجام امور داخلی قابل ترجمه و تایید نمی باشند.
  
تفویض وکالتتفویض وکالت به همراه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اصلی (برای اثبات اصالت و عدم وفات) قابل ترجمه و تایید می باشد.
  
تعهدنامهتعهدنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به همراه مستندات مرتبط با متن قابل ترجمه و تایید است.
  
اقرارنامهاقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مطابق با ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی به همراه مستندات مرتبط با متن قابل ترجمه و تایید است (مثلا برای اقرار به فرزندخواندگی حکم دادگاه، برای اقرار به تجرد گواهی تجرد، برای اقرار به زوجیت سند ازدواج یا شناسنامه، برای اقرار به مالکیت سند مالکیت و برای اقرار به نسبیت حکم دادگاه).
  
استشهادیهاستشهادیه با امضاء شهود و مهر و امضاء سردفتر با ارائه مستندات مرتبط با متن قابل ترجمه و تایید است.
استشهادیه در مورد صلاحیت اخلاقی، تجرد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تایید نیست.
استشهادیه سکونت با تایید نیروی انتظامی قابل ترجمه و تایید است.
استشهادیه کفالت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی تنها در صورتی که سن والدین بیش از ۶۰ سال باشد و یا دختر مجرد باشد و یا پسر زیر ۱۸ سال سن داشته باشد با ارائه شناسنامه جهت تایید این موارد قابل ترجمه و تایید است.
  
احکام دادگاه و اوراق قضاییکلیه اوراق قضایی با اجازه اداره امور مترجمان رسمی و احکام قطعی یا قید بلامانع بودن ترجمه توسط مرجع صادر کننده حکم قابل ترجمه و تایید است.
آراء شعب بدوی در مورد اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور قابل ترجمه و تایید است (به دلیل نیاز به ابلاغ ظرف مدت قانونی به طرف خارجی).
  
اجرائیه و تعهدات ثبتیاجرائیه (مهریه و غیره) با مهر و امضاء ادارات ثبت قابل ترجمه و تایید است.
  
گواهی امضاءاصل گواهی امضاء تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید است.
  
دیپلم و گواهی پایان تحصیلاتدیپلم، گواهی پایان تحصیلات و ریزنمرات مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه، اداره آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش (آموزش و پرورش کل شهر تهران یا استانها بر حسب مورد) قابل ترجمه و تایید است.

مدارک صادره توسط مدارس ایرانی خارج از کشور باید به تایید مرکز امور بین الملل و مدارس  خارج از کشور برسد.

مدارک صادره توسط مدارس خارجی مستقر در ایران با تایید مرکز امور بین الملل و مدارس  خارج از کشور  قابل ترجمه و تایید است.
  
تاییدیه تحصیلیتاییده تحصیلی صادره از اداره آموزش و پرورش پس از برابر با اصل کردن رونوشت توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه و تایید است.
  
کارت دانشجوییکارت دانشجویی قابل ترجمه و تایید نمی باشد.
  
دانشنامه و ریزنمرات و مدارک تحصیلی آموزش عالی و حوزویوزارت آموزش و پرورش: مدارک تحصیلی صادره توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش منجمله دانشگاه تربیت معلم با مهر و امضاء وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تایید است.
مدارک تحصیلی صادره از آموزشکده های عالی فنی سازمان آموزش و پرورش با تایید وزارت علوم قابل ترجمه و تایید می باشد.

وزارت علوم:  مدارک تحصیلی صادره توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم شامل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاغی با مهر و امضاء اداره کل  امور دانشجویان داخل قابل ترجمه و تایید می باشد.

وزارت بهداشت: مدارک تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت با مهر و امضای وزارت بهداشت قابل ترجمه و تایید است.

دانشگاه آزاد:  مدارک تحصیلی واحدهای دانشگاه آزاد با مهر و امضاء سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تایید است.
دانشنامه و ریزنمرات رشته پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه آزاد با مهر و امضاء معرفی شده از سوی واحد پزشکی دانشگاه مذکور قابل ترجمه و تایید است.

حوزه های علمیه: مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تایید می باشد.
  
ارزشنامه تحصیلیارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم و وزارت بهداشت به دلیل کاربرد داخلی قابل ترجمه و تایید نیستند مگر آنکه مرجع صادر کننده بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید کرده باشد.
  
پروانه مطبپروانه مطب به همراه دانشنامه ممهور به مهر و امضای وزارت بهداشت قابل ترجمه و تایید است.
  
پروانه دائم پزشکیپروانه دائم به همراه دانشنامه ممهور به مهر و امضای وزارت بهداشت قابل ترجمه و تایید است.
  
پروانه تاسیس داروخانهپروانه تاسیس داروخانه به همراه دانشنامه ممهور به مهر و امضای وزارت بهداشت قابل ترجمه و تایید است.
  
کارت نظام پزشکیکارت نظام پزشکی به همراه دانشنامه ممهور به مهر و امضای وزارت بهداشت قابل ترجمه و تایید است.
همچنین کارت نظام پزشکی با استعلام و تایید از سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تایید است.
  
مجوز فعالیت پزشکیمجوز فعالیت پزشکی با مهر و امضاء سازمان نظام پزشکی و داشتن هولوگرام  سازمان نظام پزشکی به همراه دانشنامه ممهور به مهر و امضای وزارت بهداشت قابل ترجمه و تایید است.
  
گواهی صادره از دانشگاه آزادگواهی کار مربوط به استادان، اعضاء هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد با مهر و امضاء سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تایید است.
  
گواهی صادره از دانشگاه های دولتیگواهی کار مربوط به استادان و اعضاء هیات علمی با ارائه دانشنامه مرتبط و با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تایید است.
گواهی دانشجویی صادره از دانشگاههای دولتی با مهر و امضاء اداره کل  امور دانشجویان داخل قابل ترجمه و تایید می باشد.
  
سرفصل دروسسرفصل دروس با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تایید است.
  
کارنامه سازمان سنجشقابل ترجمه و تایید نمی باشد. بجای آن می توان گواهی تعیین رتبه قبولی ارائه کرد.
  
گواهی تعیین رتبه قبولیدانشگاههای دولتی: با مهر و امضاء سازمان سنجش و وزارت علوم و یا وزارت بهداشت قابل ترجمه و تایید است.
دانشگاه آزاد: با مهر و امضاء سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تایید است.
  
اسامی قبول شدگان در روزنامه هاقابل ترجمه و تایید نمی باشد. بجای آن می توان گواهی تعیین رتبه قبولی ارائه کرد.
  
گواهی آموزشی دوره های بلند مدت با ارزش استخدامیدر صورت داشتن شرایط زیر بدون نیاز به تایید وزارت علوم قابل ترجمه و تایید است:
۱. با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، سازمان امور اداری و استخدامی وقت و موسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی وقت (همگی زیرمجموعه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری) صادر شده باشد.
۲. قبل از ۱۳۷۷/۹/۳ صادر شده باشد (مطابق با مصوبه شورای عای انقلاب فرهنگی از تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ صدور مدارک معادل ممنوع می باشد).
۳. شماره و تاریخ مجوز صادره در گواهینامه درج شده باشد.
۴. عدم ارزش ترجمه در گواهینامه درج نشده باشد.
۵. دارنده عدم تعهد خدمت به دستگاه متبوع خود را ارائه دهد.
در غیر اینصورت باید به تایید وزارت علوم برسد.
  
گواهی آموزشی دوره های کوتاه مدتمراجع دولتی و دانشگاهها: قابل ترجمه و تایید است.

شرکتهای خصوصی: با ارائه روزنامه رسمی شرکت حاوی مجوز فعالیت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تایید است.

جهاد دانشگاهی: قابل ترجمه و تایید است.

موسسات خصوصی زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای: قابل ترجمه و تایید نمی باشد (این موسسات صرفا برگزار کننده دوره هستند و گواهی فنی و حرفه ای باید توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شود).

آموزشگاههای زبان: با تایید آموزش و پرورش قابل ترجمه و تایید می باشند.

گواهی دوره ای با ذکر ساعت: اگر توسط دانشگاهها صادر شده باشد با مهر دانشکده قابل ترجمه و تایید است. در غیر اینصورت باید مجوز وزارت علوم در گواهی قید شده و ظهر آن توسط دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم مهر و امضاء شده باشد.
  
گواهی فنی و حرفه ایبا ارائه تایید استاندارد صادره از دفتر ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل ترجمه و تایید است.  برای دریافت این تاییدیه ارائه نامه معرفی از دارالترجمه و اصل گواهی به دفتر ارزشیابی الزامی می باشد.
در صورتی که می خواهید گواهی مرتبط با کارت مهارت را ترجمه کنید آنرا از وب سایت پرینت گرفته و به همراه معرفینامه دارالترجمه به دفتر ارزشیابی مهارت ارائه نمایید. دفتر مذکور پرینت گواهی را ممهور کرده و با تاییدیه تحویل خواهد داد.
کارت مربیگری فنی و حرفه ایقابل ترجمه و تایید است. در صورت اشاره به مدرک تحصیلی ارائه اصل مدرک تحصیلی الزامی می باشد.
  
اساسنامه شرکتاصل اساسنامه و کپی برابر با اصل آن ممهور به مهر ثبت شرکتها قابل ترجمه و تایید است.
  
صورتجلسه شرکتبا مهر و امضاء اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه و تایید است.
  
اظهارنامه شرکتبا مهر و امضاء اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه و تایید است.
  
اوراق سهامشرکتهای سهامی عام: با مهر و امضاء شرکت قابل ترجمه و تایید است.

سازمان بورس: قابل ترجمه و تایید است

شرکتهای سهامی خاص و بیمارستانها: در صورت ذکر نام سهامداران و میزان سهام آنها در صورتجلسه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت با مهر و امضاء اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه و تایید است.
  
روزنامه رسمیاصل روزنامه رسمی و کپی برابر با اصل آن با مهر برجسته سازمان روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است.
  
گواهی مالیاتیبا مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تایید است.
  
ترازنامهشرکتهای دولتی: با تایید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تایید است.

شرکتها و موسسات حسابرسی:  در صورتی که مجوز حسابرسی در روزنامه رسمی آنها قید شده باشد ترازنامه و صورتهای مالی تهیه شده توسط آنها با ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است.

حسابرس خبره: با ارائه تاییدیه انجمن حسابرسان رسمی قابل ترجمه و تایید است.
  
لیست بیمهبه همراه برگ پرداخت حق بیمه فصل یا ماه خاص با مهر و امضاء شعبات سازمان تامین اجتماعی قابل ترجمه و تایید است.
  
گواهی بیمه
گواهی عدم خسارت
با مهر و امضای دفتر نمایندگی و شعبه مرکزی قابل ترجمه و تایید است.
  
گواهی فعالیت دفاتر بیمهبا ارائه مجوز بیمه مرکزی قابل ترجمه و تایید است.
  
قراردادبخش دولتی: قراردادهای بخش دولتی به زبان خارجی مشروط به اعلام رسمی بلامانع بودن ترجمه قابل ترجمه و تاید است.

بخش خصوصی: در صورت تنظیم به دو زبان فارسی و خارجی بین طرف ایرانی و خارجی با مهر و امضاء اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تایید است.
قراردادهای تجاری مربوط به صادرات و واردات با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تایید است.
قراردادهای تنظیمی به زبان فارسی با ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است. در صورتی که مفاد قرارداد مربوط به کار باشد مستندات لازم باید ارائه شوند (مدرک تحصیلی در صورت اشاره به آن، حکم کارگزینی، روزنامه رسمی …).
قراردادهای صادرات و واردات شرکتهای خصوصی با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تایید است.
  
کارت اقتصادیبا مهر و امضاء وزارت اقتصاد و دارایی قابل ترجمه و تایید است.
  
کارت بازرگانیقابل ترجمه و تایید است.
رونوشت برابر با اصل آن توسط مترجم رسمی نیز قابل تایید می باشد.
  
 موسسات و ادارات دولتی: با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تایید است.

مهدکودکها و مراکز نگهداری سالمندان زیر نظر سازمان بهزیستی: با تایید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تایید است.

کارخانجات: با ارائه مجوز فعالیت کارخانه صادره توسط سازمان صنایع یا روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است.

آژانسهای هواپیمایی و گردشگری: در صورتی که به صورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تایید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تایید می باشد.

داروخانه ها: با تایید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تاسیس داروخانه قابل ترجمه و تایید است.

شرکتهای خصوصی: با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است. (در صورت قید مدرک تحصیلی در گواهی ارائه آن نیز لازم است).
[کار تمام وقت مستلزم پرداخت بیمه تامین اجتماعی است و ارائه مستندات آن (دفترچه بیمه یا سابقه بیمه) الزامی است.

بیمارستانها و درمانگاهها: با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت یا شبکه بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی قابل ترجمه و تایید می باشد.

مطب پزشکان و دندانپزشکان: با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تایید می باشد.

دفاتر اسناد رسمی:  گواهی های کار صادره از سوی سردفتران اسناد رسمی با تایید کانون سردفتران اسناد رسمی و گواهی های کار افراد شاغل در دفترخانه با مهر و امضای دفترخانه و گواهی کار شاغلین در کانون سردفتران با مهر و امضای اداره ثبت قابل ترجمه و تایید می باشد.

واحدهای صنفی: با تایید اتحادیه یا ارائه جواس کسب مربوطه قابل ترجمه و تایید می باشد.
تبصره: گواهی کار اتباع خارجی با ارائه اصل پروانه کار یا موافقت کتبی اداره کار با رعایت سایر شرایط  قابل ترجمه و تایید می باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.