راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد اقاله

طرف اول قرارداد :
خانم/ آقای……..فرزند آقای………دارای شناسنماه شماره……….صادره از……….متولد………..ساکن: ……………………………..
طرف دوم قرارداد :
خانم/ آقای……..فرزند آقای………دارای شناسنماه شماره……….صادره از……….متولد………..ساکن: ……………………………..
موضوع قراداد (مورد اقاله): تمامت مورد معامله بیع نامه قطعی شماره ………. مورخ / / ۱۳ تنظیمی بین طرفین که عبارت از فروش شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ………..متر مربع دارای پلاک ……….فرعی از ………اصلی واقع در بخش ثبتی………..تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………مورخ…….صفحه ………جلد………به شماره چاپی ………می‌‌باشد، با جمع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء و اعم از عرصه و اعیان و منصوبه‌های در آن.
عوض اقاله:
مبلغ……….ریال رایج (معادل ثمن معامله سند بیع نامه شماره مذکور) که نقداً و تماماً تسلیم ………….. گردید .
کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش اسقاط گردیده است.
منافع مورد اقاله قبلاً به کسی واگذار نشده و بر حسب اظهار متمایل با رویت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.
توضیحات:
۱- به اقرار هیچگونه نماآت و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملک مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالی آن متعلق به مقایل است که مقایل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت متصله به متقایل است
۲- متقایل اقرار نمود که پس از عقد در مورد معامله تصرفاتی ننموده که موجب ازدیاد قیمت آن شود بنابراین هیچگونه استحقاقی در این مورد ندارد.
محل امضاء طرف اول قرارداد (مقایل) محل امضاء طرف دوم قرارداد (متقایل)

۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.