راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

مبلغ ماهانه حق بیمه های سال ۹۹ تأمین اجتماعی

لیست کامل انواع بیمه های تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ + درصد و مبلغ پرداخت در سال ۹۹

حداقل دستمزد روزانه: ۶۱۱۸۰۹ ریال (افزایش ۲۱ درصد)

سایر سطوح: ۱۵ درصد+ رقم ثابت ۳۰۳۳۸ ریال

حداکثر دستمزد: ۴.۲۸۲.۶۶۳ ریال

نوع بیمهدرصد سهم
بیمه شده 
ضریب دستمزد مبلغ ماهانه
(به هزار تومان)
درصد سایر  
۳۱ روز۳۰ روز
اجباری
(بدون احتساب
مزایای انگیزشی)
۷۱۳۲۱۲۸۲۳ کارفرما
۴۳۶
مشاغل آزاد (۱۴ درصد)۱۲بر اساس
حداقل
دستمزد ۹۹/
بین حداقل
و ۱/۲ حداقل
۲۲۸۲۲۰۲ دولت
مشاغل آزاد (۱۶ درصد)۱۴۲۶۵۲۵۶۲ دولت
مشاغل ازاد (۲۰ درصد)۱۸۳۴۱۳۳۰۲ دولت
اختیاری۲۷۱/۲۶۱۴۵۹۵
کارگران ساختمانیدرجه ۱۷۱/۴۱۸۶۱۸۰۲۰ دولت
درجه ۲۷۱/۳۱۷۲۱۶۷
درجه ۳۷۱/۲۱۵۹۱۵۴
قالیبافان
(فعال و بیمه‌پرداز) 
۷۱۳۲۱۲۸۲۰ دولت
رانندگان درون شهری
(فعال و بیمه‌پرداز) 
۱۳/۵۱/۱۲۸۲۲۷۲۱۳/۵ دولت
رانندگان بین شهری
(اتوبوس و کامیون)
(فعال و بیمه‌پرداز)
۱۳/۵۱/۵۳۸۴۳۷۲۱۳/۵ دولت
رانندگان بین شهری
(اتوبوس و کامیون)
(فعال و بیمه‌پرداز)
۱۳/۵۱/۲۳۰۷۲۹۷۱۳/۵ دولت
هنرمندان نویسندگان
مشمول یارانه
۸۱۵۱۱۴۷۱۰ دستگاه
هنرمندان نویسندگان
غیرمشمول یارانه
۸۱/۲۲۱۰۲۰۳۱۰ دستگاه
مداحانبنیاد دعبل۷۱۳۲۱۲۸۲۰ بنیاد
ارشاد۸۱۵۱۱۴۷۱۰ دستگاه
مددجویان
مشمول یارانه
(۱۴ درصد)
کمیته امداد۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد  
بهزیستی۲۳۸۳۶هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(۱۶ درصد)
کمیته امداد۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد  
بهزیستی۴۷۶۷۳هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(۲۰ درصد)
کمیته امداد۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد  
بهزیستی۸۱۵۲۱۴۷هدفمندی یارانه‌ها
خادمان مساجد
(فعال و بیمه‌پرداز)
۷۱۳۲۱۲۸۲۰ دولت
خادمان مساجد
فاقد کمک دولت
۲۷۵۱۲۴۹۵
کلیه رانندگان درون شهری
فاقد کمک دولت
۲۷۱/۱۵۶۳۵۴۵
کلیه رانندگان برون‌شهری سبک
فاقد کمک دولت
۲۷۱/۲۶۱۴۵۹۵
کلیه رانندگان برون‌شهری سنگین
فاقد کمک دولت
۲۷۱/۵۷۶۸۷۴۳
باربران۷۱۳۲۱۲۸۲۰ دولت
صیادان۷۱۳۲۱۲۸۲۰ دولت
زنبورداران۷۱۳۲۱۲۸۲۰ دولت
کارفرمایان صنفی کم‌درآمد۷۱۳۲۱۲۸۲۰ دولت
کارفرمایان بخش کشاورزی۷۱۳۲۱۲۸۲۰ دولت
به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.