راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه اجاره نامه اوقافی مسکونی

متن حقوقی سند اجاره نامه اوقافی مسکونی

۱- موجر-موقوفه ……..بامشخصات فوق به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان ……. به نمایندگی ………………

۲- مستأجر…………………. با مشخصات فوق

۳- مورد اجاره: زمین مزروعی میزان سهم …………………. ازششدانگ از پلاک ……………………….اصلی ازموقوفه………واقع درشهر……….به مساحت ……………….. که محدوداست به حدود اربعه زیر:

شمالاً ……………………شرقاً: …………………. جنوباً …………………. غرباً …………………. که به رویت مستأجر رسیده و اقرار به تصرف آن نموده و صرفاً به منظور امر سکونت.

۴- مدت اجاره …………………. سال کامل شمسی ازتاریخ …………………. لغایت ………………….

۵- مبلغ کل اجاره بها …………………. ریال از قرار سالانه …………………. ریال که مستأجر متعهد است در آخر هر سال در قبال قبض رسمی به موجر پرداخت نماید.

شروط و تعهدات

۱- چون مستأجر با موافقت موجر با حق ثبت و اخذ سند مالکیت در مورد اجاره احداث اعیانی نموده است احداث هر گونه اعیانی جدید مجاز در تاریخ امضا این سند منوط به موافقت کتبی موجرو پرداخت پذیره به موقوفه ورعایت مقررات مربوطه خواهدبود.

۲-مستأجر متعهد است اجاره بهارادرموعد مقرربپردازدودرصورت تاخیر و انقضای مدت ده روز اختیار فسخ دربقیه مدت برای موجر خواهد بود.

۳- مستأجر حق واگذاری مورداجاره راکلاً یا جزئاً قبل یابعد ازاحداث اعیانی بدون موافقت کتبی موجر به هیچ نحوی ازانحا حتی بعنوان وکالت یاصلح حقوق و امثال آن بغیر ندارد.

۴- مستأجر متعهد است در پایان مدت قرارداد حداکثر ظرف مدت یکماه سند اجاره را برابر مقررات اوقافی تجدید نمایددرصورت عدم مراجعه درخلال مدت مزبور بمنزله انصراف و یا اعتراض از رابطه استیجاری خواهد بود و همچنین موجر قبول نمود که در صورت انجام کلیه تعهدات مستأجر نسبت به تجدید سند اجاره طبق مقررات اقدام نماید.

۵- مستأجربدون موافقت کتبی موجرحق تغییر کاربری مورد اجاره راندارد.

۶- مستأجر و ضامن هر دو متضامناً در قبال موجر نسبت به پرداخت اجور مسئول خواهند بود و هرگاه اعتبارضامن به تشخیص موجر سلب شودمستأجرمتعهد است ضامن معتبر دیگری ظرف مدت یکماه از تاریخ اخطار کتبی موجر معرفی نماید.

۷- مستأجر متعهد است پس ازپایان مدت اجاره ویافسخ سندتاتاریخ تنظیم سندجدیدیاتخلیه مورداجاره اجوررابرابر نظرکارشناس منتخب موقوفه پرداخت نماید.

۸- انتقال اعیان توسط مستأجر بغیر موکول به تصفیه حساب و پرداخت اجور و پذیره و جلب موافقت کتبی موجر خواهد بود.

۹- مستأجردرصورت تخلف ازهریک ازشروط مندرج دراین سندعلاوه برپرداخت اجورایام تصرف مکلف به تخلیه وتحویل مورداجاره خواهد بود موجر حق دارد با نظر کارشناس مرضی الطرفین یا کارشناس منتخب دادگاه معادل ۸۰% بهای اعیانی احداثی مستأجر را به وی پرداخت یا در صندوق دادگستری تودیع و نسبت به تملک اعیان و تخلیه عرصه و اعیان از طریق دادگاه اقدام نماید.

۱۰- مستأجر با علم وآگاهی کامل ازکم وکیف مورد اجاره اقدام به تنظیم این سندنموده ومتعهدگردید هرگونه ادعائی درباره نحوه بهره برداری نسبت به مورد اجاره وامثال آن پیش بیاید شخصاً پاسخگوباشد.

۱۱- تخلف ازهر یک از شروط این سند موجب اختیار فسخ سند برای موجر خواهد بود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.