راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند منافع وعوض المنافع – مربوط به سال ۱۳۱۴

این سند توسط آیت الله عطاالله علومی در تاریخ ۱۳۱۴/۸/۲۴ خورشیدی در دفترخانه شماره ۴ یزد به ثبت رسیده است.

صلح و اجاره

مصالح – موجر: آقای شیخ عطااله علومی بهویت نمره… یزد

متصالح – مستاجر: آقای سید احمد میر اشکذری بهویت نمره…اشکذر رستاق

مورد مصالحه – اجاره وحدود آن: منافع وعوض المنافع تمامی چهار جره میاء دوازده شبانه روز یکصد وسی جره از منافع ومجاری قنات صغیر قریه اشکذر

معروف به ده شیخی تحت نمره هفتهزاروپانصدوبیست پنج ناحیه نه یزد با توابع قناتی بقدرالسهم

مدت: از اول آبانماه یکهزاروسیصد وچهارده الی دو سال شمسی

مال مصالحه – مال الاجاره: مبلغ دویست وهشتادریال رایج که هرساله نصف آنرا نیمه شهریورماه پرداخته قبض رسمی بگیرد

شروط: پیشکار با مصالح لاروبی با متصالح متقبل از هر قسط الی پانزده یوم خیارفسخ با مصالح ودر ضمن عقد خارج لازم شرط شد که هرساله زیاده ونقیصه

مال الاجاره‌ها جزده ریال طرفین بدستک آقای حسین کوراوغلی معمول دارندومتصالح اقرار به تصرف نمود.

بتاریخ بیست وچهارم آبانماه سنه یکهزار وسیصد وچهار ده

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.