راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند هبه غیرمعوض

نمونه سند هبه – هبه غیرمعوض

واهب: با تمام مشخصات

متهب: با تمام مشخصات

مورد هبه: تملیک تمامی ششدانگ یکدستگاه آپارتمان با انباری وپارکینگ متعلقه به پلاک ثبتی… واقع در بخش… تهران

با جمیع منضمات ومشاعات ومشترکات…

مال العوض: به اظهارمتهب این سند بطور مجانی وبدون دریافت معوض انجام شد وقبض واقباض وقبول هبه واقراربه تصرف آن ازطرف متهب اعلام گردید

حق رجوع: واهب می‌تواند بعد از قبض با بقاء عین موهوبه از مورد هبه رجوع و در صورت رجوع، نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و چنانچه منفصل باشد مال متهب خواهد بود

مستندات تنظم سند: (تمامی مستنداتی که برای تنظیم سند قطعی غیر منقول تعیین شده) اخذ گردد.

حق الثبت وحق التحریر از ماخذ ارزش منطقه‌ای وصول خواهد شد.

لاله مرکزی موقر دفتریار اول دفتر۱۱۳ تهران

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.