راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد همکاری تحقیقاتی پژوهشی دانشگاه

بسمه تعالی

قرارداد همکاری تحقیقاتی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و… بنا به درخواست شماره… مورخ… این قرار داد بین… به نمایندگی…به نشانی… شماره تلفکس… که از این پس طرف قرار داد نامیده می‌شود از یک طرف و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به نمایندگی… به شماره تلفن… که از این پس دانشگاه نامیده می‌شود، از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به شرح ذیل منعقد می‌گردد.

ماده ۱ -موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از: …

ماده ۲: مبلغ قرار داد و نحوه پرداخت

کل مبلغ قرارداد برابر… )بحروف (لایر میباشد که با توجه به پیشرفت کار و ارائه گزارشهای مربوط و تائید آن توسط کارفرما به حساب شماره… بنام درآمدهای دانشگاه نزد بانک… شعبه…واریز و رسید بانکی آن به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارائه میشود.

ماده ۳ -مدت و زمان تمدید قرارداد:

تعیین و تغییر
مدت قرار داد از تاریخ امضای قرارداد به مدت… ماه شمسی می‌باشد. ضمناً برنامه زمان‌بندی و تمدید دوره با توافق طرفین امکان‌پذیر است.

ماده ۴ -تغییرات در قرار داد:

هر گونه تغییری در این قرار داد می‌بایست با اطالع قبلی و توافق امضاء کنندگان انجام پذیرد. این قرار داد در… ماده و در…نسخه که حکم واحد را دارند تنظیم گردید.

ماده۵ -شرایط و تعهدات قرارداد:

۱-۵ -کلیه شرایط، الزامات، جریمه‌ها و جبران خسارت‌های پیش بینی شده در قرارداد اصلی و یا تاخیرهای غیر فورس ماژور به مجری این قرارداد تسری یافته و کال به عهده مجری می‌باشد.

۲-۵ -در حین انجام پروژه، مجری می‌تواند با رعایت کلیه شرایط قانونی کشور و ضوابط مذکور در قرارداد اصلی، از خدمات تخصصی اشخاص ثالث بهره گرفته و حق الزحمه ایشان را در چارچوب و سقف مبلغ پیش بینی شده در این قرارداد مستقیما پرداخت نماید. بدیهی است دانشگاه هیچ گونه تعهد اداری، مالی و یا حقوقی نسبت به همکاران مجری نخواهد داشت.

۳.۵- هرگونه استفاده مجری ازامکانات دانشگاه شامل: پرسنل، تجهیزات اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی، مواد مصرفی اداری و غیر اداری) و امثال آن‌ها(، تنها با موافقت مدیر مجاز در واحدهای ذیربط انجام گرفته و درآمد حاصله به حساب متمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز و مطابق ضوابط مربوط به اعتبار واحد مذکور منظور می‌گردد.

۴-۵ -کلیه مکاتبات اداری با کارفرمای اصلی که دارای بار حقوقی یا مالی باشد صرفا” با امضای معاونت دانشگاه مجاز می‌باشد.

۵-۵ -انجام کلیه فعالیت‌های علمی مرتبط با موضوع قرارداد اصلی و مسئولیت کمی و کیفی و انجام به موقع طرح بر عهده مجری است.

ماده۶-حوزه کاری موضوع قرارداد:

این طرح، پژوهش در حوزه… می‌باشد.

ماده ۷ -نسخ قرارداد:

این قرارداد شامل۷ماده ویک پیوست می‌باشد که درچهار نسخه تنظیم و به امضاءطرفین رسیده است وکلیه نسخ آن اعتبار واحد دارد.

نماینده دانشگاه شخصیت حقوقی /حقیقی طرف قرارداد…

دانلود فایل PDF

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.