۱- دادسرای ناحیه ۲: بلوار فرحزادی،خیابان طاهرخانی،خیابان امام صادق ، کوچه درختی . تلفن ۲۲۰۸۴۳۸۶- ۲۲۰۸۴۰۷۴- ۲۲۰۸۴۰۶۷- ۲۲۰۸۵۹۸۰- ۲۲۰۸۵۹۷۸ -۲۲۰۸۵۴۶۵...