راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

اعمال وراث تابع مالکیت

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتاعمال وراث تابع مالکیت
سارا asked 4 سال ago

آیا اعمال وراث در همه جا تابع مالکیت است؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

🔸در عقد فضولی ؛ اجازه و رد وارثان مالک ار توابع حق مالکیتی است که وارثان به قایم مقامی مالک پیدا می کنند پس وارث به عنوان مالک معامله را تنفیذ یا رد می کند نه قایم مقام مورث .در نتیجه وارثی که مالک مورد معامله نمی شود مثل زوجه در زمین زراعتی حق اجازه و رد ندارد و هر کس به نسبت سهم خودش تنفیذ یا رد می کند معامله با حق
🔸خیار ؛ انتقال خیار به ارث تابع مالکیت وراث بر ترکه نیست و زن در معامله ی زمین حق خیار را به ارث می برد و یا همه با هم باید فسخ کنند یا هیچ کس در حق شفعه ← در این جا هم حق شفعه اگر به ارث رسد تابع مالکیت وراث نیست و زن نیز از حق شفعه ارث می برد هر چند که موضوع تملک زمین باشد و در این جا یا همه فسخ کی کنند یا کسانی که می خواهند فسخ کنند باید سهم دیگران را هم بدهند

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer