راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

حکم تحقیق در جرائم منافی عفت

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتحکم تحقیق در جرائم منافی عفت
ستاره asked 4 سال ago

سلام . آیا انجام  تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

 در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:
« انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.
تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.»
این ماده که در خصوص همه انواع جرائم منافی عفت صدق می کند شرایط خاص شکایت و رسیدگی به این جرایم را مشخص کرده است.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer