رجوع زوجه به مهریه مبذوله

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقرجوع زوجه به مهریه مبذوله
مرجان 1 سال قبل

ایا زوجه حامل در ایام عده در طلاق خلع میتواند به مهریه مبذوله خود در صورتیکه در دادگاه در قبال طلاق به زوج بذل کرده و حق رجوع خود را اسقاط کرده است رجوع نماید ضمنا زوج نیز تقاضای رجوع به زوجیت دارد ایا امکان وقوعش هست یا خیر ؟

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
مطالبه اجرت المثل ایام زندگی بعد از فوت زوجه