برگشت چک .مسدودی کلیه حسابهای فردی؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتبرگشت چک .مسدودی کلیه حسابهای فردی؟
مجید 1 سال قبل

آیا کلیه حسابهای فردی که چک او به دلیل دستور عدم پرداخت خودش برگشت خورده است  ، مسدود می شود ؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

مطابق مقررات کلیه حسابهای فردی که چک او به دلیل دستور عدم پرداخت خودش برگشت خورده ، مسدود نمی شود ، بلکه برابر ماده ۵ مکرر قانون جدید چک ، کلیه حسابهای افرادی که چک آنها برگشت می خورد به میزان مبلغ چک مسدود می شود و این مقرره درخصوص حسابهای فردی که مطابق ماده ۱۴‌ قانون مذکور، چک او به دلیل دستور عدم پرداخت خودش برگشت خورده نمی شود و در چنین مواردی صرفا حساب جاری صاحب حساب به میزان مبلغ چک مسدود و‌ برابر تبصره ۴ ماده ۵ مکرر قانون‌جدید چک ، موجب سوء اثر نیز برای صاحب حساب نخواهد بود .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
برداشت کارفرما از حقوق کارگر؟