نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکننکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد
علی 1 سال قبل

نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره چیست؟
 

1 پاسخ
زهرا 1 سال قبل

🔸لزوم قید مدت در قرارداد اجاره
🔹در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی قرار داد باطل است
🔸لزوم قید عدم حق اجاره به غیر
🔹در هنگام تنظیم قرار‌داد در قرار‌داد منعقد شده اشاره کنند که مستاجر حق اجاره مورد اجاره به غیر را به صورت کلی یا جزیی ندارد. اگر چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشود، مستاجر برابر قانون از حق اجاره به غیر برخوردار است.
🔸نحوه پایان قرارداد اجاره
🔹عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود بنابراین اگر مستاجر بعد از انقضای قرارداد، عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، باید اجرت‌المثل به مالک پرداخت کند
🔺عقد اجاره با فوت هر یک از موجر و مستاجر باطل نشده و فقط در صورتی باطل می‌شود که موجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره باشد. در این صورت با فوت او قرارداد باطل می‌شود‌، ضمن اینکه اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد نیز با فوت وی قرار داد اجاره باطل می‌شود.
🔸عدم اهلیت ورشکسته مالی برای تنظیم قرارداد
🔹 شخص ورشکسته نمی‌تواند پس از صدور حکم توقف، مالی را اجاره دهد یا مالی را اجاره کند زیرا اداره اموال چنین شخصی با مدیر تصفیه است.
🔸قرارداد با دو شاهد و در دو نسخه تنظیم شود
🔹قراردادهای عادی اجاره باید به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود و نیز اینکه تاکید شده قرارداد حتما در دونسخه تهیه شود .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
اخذ مفاصاحساب نقل و انتقال