راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

اقاله

قرارداد اقاله

طرف اول قرارداد :خانم/ آقاي……..فرزند آقاي………داراي شناسنماه شماره……….صادره از……….متولد………..ساكن: ……………………………..طرف دوم قرارداد :خانم/ آقاي……..فرزند آقاي………داراي شناسنماه شماره……….صادره
ادامه مطلب ...