راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

بیع قطعی

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با دفترچه مالکیت یا سند تک برگ

فروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره ………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …………………………………………………….. خریدار : آقای / خانم
ادامه مطلب ...