راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

جرم

قانون مجازات اسلامی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژادرئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ادامه مطلب ...