راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

خرید و فروش خودرو

نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاک

نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاکبا عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین
ادامه مطلب ...

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (اقساطی)

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان …………………… فرزند …………. به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… کدملی ……………… متولد …………… ساکن ……………………………………………… تلفن ………………….. راسا یا با
ادامه مطلب ...