راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

قانون استخدام کشوری

‌قانون استخدام کشوری ‌(مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ کمیسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی) قانون استخدام کشوری ‌فصل اول- کلیات ‌ماده ۱- تعاریف‌: الف (اصلاحی
ادامه مطلب ...