راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

سازمان ثبت احوال

سامانه سهیم

از مهمترین نیازهای کشور هم برای خانواده‌ها و هم برای دستگاه‌های اجرایی کشور در اختیار داشتن یک پایگاه نسبی و سببی از شهروندان بود. به عنوان مثال طرحی مثل جوانی جمعیت برای برخی اهداف
ادامه مطلب ...

ابطال بخشنامه عدم صدو‌ر شناسنامه نوزادانی که از تاریخ ازدو‌اج و‌الدینشان بیش از ۵ سال گذشته

ابطال بند 3‌ـ‌1 بخشنامه مورخ 27/4/1375 اداره ثبت احوال استان تهران درخصوص عدم صدو‌ر شناسنامه برای نوزادانی که از تاریخ ازدو‌اج و‌الدینشان بیش از 5 سال سپری شده استتاریخ: 9/12/1383شماره
ادامه مطلب ...