راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

سند رسمی

نمونه سند رسمی رهن خودرو برای وام کشاورزی (مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی)

نمونه سند رسمی رهن خودرو برای وام کشاورزی (مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی)دائن / مرتهن : بانک کشاورزی ……………………….. با نمایندگی آقای ……………………. به موجب نامه شماره …………………………. بانک کشاورزی
ادامه مطلب ...

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با سند تفکیکی

فروشنده : آقای / خانم ……………… فرزند :………………………. بشناسنامه شماره ……… …. صادره ……………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن ……………………………………………………………… خریدار : آقای / خانم …………………………….
ادامه مطلب ...