راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قرارداد خرید و فروش خودرو

نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاک

نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاکبا عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین
ادامه مطلب ...

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (قولنامه ماشین – قولنامه خودرو)

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (قولنامه ماشین - قولنامه خودرو) ماده ۱: طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده/فروشندگان… فرزند… به شماره شناسنامه…صادره از…کدملی… متولد… ساکن… تلفن… ۱-۲ -
ادامه مطلب ...